Tobaksdirektivsutredningen överlämnar slutbetänkande

Tobaksdirektivsutredningen överlämnar slutbetänkande

Den särskilde utredaren Göran Lundahl har i dag överlämnat slutbetänkandet ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Bland de förslag som utredningen lämnar kan särskilt följande nämnas:

–         införandet av en tillståndsplikt för tobaksförsäljning,

–         införande av rökförbud i vissa utomhusmiljöer och förbud mot att använda bl.a. e-cigaretter i rökfria miljöer,

–         ett förbud mot att exponera tobaksvaror i butiker, och

–         ett genomförande av reglerna om spårbarhet och märkning i EU:s tobaksproduktdirektiv.

Utredningens förslag om tillståndsplikt och exponeringsförbud omfattar alla tobaksvaror, dvs. även snus. Därutöver föreslår utredningen vissa andra förändringar av regleringen av snus, bl.a. att snus inte längre ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagstiftningen.

I betänkandet redovisar utredningen vidare bedömningen att det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige, men att ett sådant krav förutsätter en grundlagsändring. Utredningen redovisar också bedömningen att det inte krävs några särskilda nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror.

Utredningen har gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av den nuvarande tobakslagen. Som ett resultat av den översynen och de förslag som lämnas, föreslår utredningen en ny tobakslag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Den särskilde utredaren har i dag också lämnat en särskild promemoria i vilken han redovisar förslag till en reglering av e-cigaretter. Bakgrunden är en dom som Högsta förvaltningsdomstolen meddelat den 17 februari 2016 i mål nr 1385-15 och som har fått till följd att bl.a. försäljningen av e-cigaretter är oreglerad.