TLV subventionerar Zykadia, ett nytt läkemedel mot svårbehandlad form av lungcancer

TLV subventionerar Zykadia, ett nytt läkemedel mot svårbehandlad form av lungcancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera Zykadia (ceritinib) för behandling av ALK+ icke-småcellig lungcancer. Det innebär att de svenska landstingen från och med den 15 december i år kan erbjuda patienter behandling med ceritinib inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen. I Sverige beräknas mellan 100 och 150 lungcancerpatienter ha ALK-positiva tumörer och det är för den här utsatta patientgruppen som ceritinib nu kan bli ett värdefullt behandlingsalternativ.

ALK+ icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är en typ av cancer som beror på en mutation i ALK-genen. Mutationen leder till onormala signaler som stimulerar cancerceller att dela sig och växa till på ett okontrollerat sätt. ALK+ lungcancer drabbar ofta yngre personer och, till skillnad från andra lungcancerformen, personer som inte röker.

TLV bedömer att kostnaden för ceritinib är motiverad med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad som i det här fallet bedöms som mycket hög och en överenskommelse har träffats mellan Novartis och landstingen, ett så kallat trepartsavtal.

Då ALK+ NSCLC är obotligt och leder till förtidig död syftar behandling med ceritinib till att förlänga livet och lindra symtomen hos de drabbade.

Sällsynt genavvikelse bakom svårbehandlad lungcancer

Det finns flera undergrupper av icke-småcellig lungcancer med olika genförändringar i tumören. Var och en av dessa genförändringar påverkar sjukdomsutvecklingen och behandlingsmöjligheterna på sitt specifika sätt. Den genetiska defekt som förekommer vid ALK+ lungcancer uppstår genom en ommöblering, translokation, på kromosom 2. Resultatet blir att proteinet anaplastiskt lymfomkinas, ALK, blir överaktivt och därmed driver på tumörutveckling och tumörtillväxt. Ceritinib är en ALK-hämmare som bromsar tillväxten hos tumören. Ceritinib är också det första läkemedlet som godkänts för behandling av patienter med spridd/metastaserad NSCLC som tidigare har behandlats med crizotinib.