TLV subventionerar Vizimpro, målstyrd behandling för EGFR-muterad lungcancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Vizimpro (dacomitinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer från den 14 juni 2019.

– Patienter med den här typen av lungcancer, en obotlig sjukdom förknippad med kort förväntad överlevnad samt kraftigt försämrad livskvalitet, behöver fler behandlingsalternativ. Studiedata har visat på sju månaders förbättring av total överlevnad jämfört med etablerad behandling. Att Vizimpro nu ingår i läkemedelsförmånen ger en ny möjlighet för denna patientgrupp, säger Sandra T. Asanin, PhD, medicinsk rådgivare på Pfizer onkologi i Sverige.

TLVs beslut

TLV konstaterar i sitt beslut att med hänsyn tagen till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad ligger kostnaden för behandling med Vizimpro på en rimlig nivå och subventioneras från och med den 14 juni 2019 utan begränsning1.

NT-rådet kommer inte att komma med några rekommendationer för Vizimpro, utan det är TLVs subventionsbeslut som ligger till grund för regional förskrivning2.

Om EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer (EGFRm NSCLC)
Lungcancer är en av de främsta orsaken till död i cancer runt om i världen3. NSCLC svarar för cirka 85% av lugncancerfallen och är svår att bota, särskilt vid metastaserad sjukdom.4 I Sverige drabbas fler än 3 500 patienter av NSCLC varje år. En särskild typ av NSCLC som förekommer i 10-35% av NSCLC-fallen i världen drivs av aktiverande mutationer i genen för epidermal tillväxt-faktorreceptor (EGFR). Mutationerna möjliggör konstant aktivering av EGFR vilket leder till ohämmad celldelning och orsakar tumörbildning. Målstyrda behandlingar som hämmar EGFRm, dvs EGFR-tyrosinkinashämmare (EGFR TKIer) har förändrat vården av patienter med mutationspositiv NSCLC på ett dramatiskt sätt. Överlevnadsgraden i sjukdomen är dock fortfarande låg och sjukdomsprogressionen utgör en stor utmaning.

Om Vizimpro
Vizimpro godkändes av EU-kommissionen den 2 april 2019 som första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverade mutationer. Vizimpro är en irreversibel EGFR TKI och innehåller den aktiva substansen dacomitinib; tas i tablettform och finns i styrkorna 15, 30 och 45 mg.

Referenser:

1.https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2019-06-14-vizimpro-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html

2. Janusinfo.se. Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/beslutomsamverkansniva/lakemedelsominteomfattasavnationellsamverkan.4.11b119de1639e38ca5f33bb.html

3. The International Agency for Research on Cancer, the World Health Organization, GLOBOCAN 2008, Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (link is external) (select “Lung” from the drop-down menu). Accessed May 2018.

4. Reade CA, Ganti AK. EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab. Biologics. 2009; 3: 215–224.