Tio gånger större andel MRD-negativa när Kyprolis kombineras med daratumumab

”Resultaten från CANDOR visar att den här kombinationen av två målstyrda läkemedel kan ge djup och långsiktigt hållbar respons hos patienter med relapserande och lenalidomid-refraktärt myelom”, säger Ulf-Henrik Mellqvist som är på plats i Orlando.

En 37-procentig minskning av risken för progression eller död i myelom och en nära tiofaldigt ökad andel patienter med MRD-negativ komplett respons efter tolv månader – det är facit när data från fas III-studien CANDOR presenteras vid världens största blodcancerkongress, ASH, som nu pågår i Orlando.

– Den terapeutiska nyttan av att kombinera daratumumab med Kyprolis och dexametason vid behandling av relapserande eller refraktärt myelom är övertygande, säger docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare inom hematologi vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en av landets ledande experter på området.

CANDOR är den första fas III-studien som utvärderar proteasomhämmaren Kyprolis (carfilzomib) plus dexametason i kombination med daratumumab, en monoklonal antikropp riktad mot CD38, vid behandling av relapserande eller refraktärt myelom.

Skillnaderna är signifikanta: jämfört med enbart Kyprolis + dexametason (Kd) reducerar Kyprolis + dexametason i kombination med den monoklonala antikroppen daratumumab (KdD) risken för progression eller död med hela 37 procent vid en medianuppföljning på 17 månader. Median progressionsfri överlevnad nåddes inte för kombinationsarmen mot 15,8 månader för Kd-armen.

Vidare uppnådde patienter som behandlats med KdD djupare respons, med en nästan tio gånger högre MRD-negativ komplett respons vid 12 månader (12,5 procent för KdD respektive 1,3 procent för Kd).

Av de data som presenteras på ASH framkommer att även kliniskt viktiga undergrupper, såsom patienter som varit exponerade för respektive blivit refraktära mot det immunmodulerande läkemedlet lenalidomid uppvisar en förbättrad progressionsfri överlevnad.

– I och med den ökade användningen av lenalidomid-baserade behandlingar i första linjen finns ett växande behov av lenalidomid-besparande behandlingar vid återfall, säger Ulf-Henrik Mellqvist. Resultaten från CANDOR visar att den här kombinationen av två målstyrda läkemedel kan ge djup och långsiktigt hållbar respons hos patienter med relapserande och lenalidomid-refraktär sjukdom.

Förekomsten av biverkningar var högre bland dem som fått trippelbehandling med KdD än hos dem som enbart fått Kd. Den typ av biverkningar som observerades var i linje med vad som varit känt sedan tidigare för Kyprolis respektive daratumumab som monoterapi. De mest frekvent förekommande (20 procent eller mer) biverkningarna i KdD-armen var trombocytepeni, anemi, diarré, hypertoni, övre luftvägsinfektion, fatigue och dyspné.

Om CANDOR
Study of Carfilzomib, Daratumumab and Dexamethasone for Patients With Relapsed and/or Refractory Multiple MyelomaCANDOR, är en randomiserad, open-label fas III-studie av Kyprolis, dexametason och Darzalex (daratumumab), KdD, jämfört med Kyprolis och dexametason (Kd). I studien utvärderades 466 patienter med relapserande eller refraktär myelom som fått en till tre tidigare behandlingar. Patienterna behandlades till dess att sjukdomen progredierade. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS), och de viktigaste sekundära effektmåtten var total responsfrekvens (ORR), minimal kvarvarande sjukdom (MRD) och total överlevnad. PFS definierades som tid från randomisering till sjukdomens progression eller död av någon orsak.

Samtliga patienter fick Kyprolis som en 30-minuters intravenös (IV) infusion på dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagarscykel (20 mg/m2på dag 1 och 2 under cykel 1 och därefter 56 mg/m2). Daratumumab (8 mg/kg) administrerades intravenöst på dag 1 och 2 i cykel 1, och 16 mg/kg en gång i veckan för de återstående doserna av de första 2 cyklerna, sedan varannan vecka i fyra cykler (3 till och med 6), och därefter var fjärde vecka. Alla patienter fick 40 mg dexametason peroralt eller intravenöst varje vecka (20 mg för patienter äldre än 75 år).

CANDOR initierades som en del av ett samarbete med Janssen, det läkemedelsföretag som tillhandahåller Darzalex (daratumumab). I enlighet med villkoren i avtalet har Janssen delfinansierat studien.