Tasigna (nilotinib) godkänns för behandlingsfri remission (TFR)

Tasigna (nilotinib) godkänns för behandlingsfri remission (TFR)
Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt att treatment free remission (TFR) inkluderas i produktresumén för nilotinib. Detta är en viktig milstolpe för patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML) eftersom nilotinib är den första tyrosinkinashämmaren (TKI) som inkluderar information om behandlingsuppehåll i sin europeiska produktresumé.

– Vi välkomnar beskedet från EMA. Att etablera begreppet ”behandlingsfri remission” är viktigt för patienter med KML, eftersom det utgör en grund för att under kontrollerade former pröva att stoppa en ofta mångårig behandling med tyrosinkinas-inhiberande (TKI) läkemedel. De preliminära resultaten från ”stopp-studier” med olika TKI är lovande, och antyder att TKI hos vissa KML-patienter faktiskt kan leda till bot av sjukdomen, säger Leif Stenke, överläkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, KS, och ordförande i svenska KML-gruppen

Tillståndet treatment free remission (TFR) innebär att patienter med Ph+ KML som fått flerårig målinriktad behandling med nilotinib utvecklat varaktig djup molekylär respons. Det gör att dessa patienter, under kontrollerade former, kan avsluta sin behandling och leva utan daglig medicinering med nilotinib 1.

EMA:s godkännande är baserat på de två 48 veckor långa studierna ENESTfreedom och ENESTop. Dessa visade att mer än 50 procent av de patienter med Ph+ KML som mötte studiernas säkerhetskriterier, långvarigt djupt svar på behandlingen, fortsatte att vara i TFR. Det gällde både efter behandling med nilotinib i första linjen och för patienter som bytt från behandling med imatinib2,3.

En viktig del av studierna ENESTfreedom2 och ENESTop3 var regelbunden och frekvent molekylär monitorering av patienternas BCR-ABL nivåer med hjälp av en validerad laboratorieanalys. Tät monitorering efter behandlingsstopp gör att man snabbt fångar upp om någon patient går ur djup molekylär respons (MR4,5) och därför behöver återuppta behandlingen4. Inga nya biverkningar utöver de som tidigare rapporterats för nilotinib framkom i de två studierna2,3.

Om kronisk myeloisk leukemi (KML)
KML är en form av blodcancer som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen där vita blodkroppar förökar sig ohämmat och konkurrerar ut friska celler i benmärgen och blodet. Nästan alla som drabbas av KML har en förändring av arvsmassan, den så kallade Philadelphiakromosomen (Ph+). Varje år insjuknar cirka 80 personer i KML i Sverige5.

Om Tasigna (nilotinib)
Tasigna är godkänd i 120 länder för behandling av Ph+ KML i kronisk och accelererad fas. Nilotinib används till vuxna med nydiagnostiserad KML eller med KML som inte längre har nytta av tidigare KML-behandling där imatinib ingått. Det omfattar även personer som har upplevt allvarliga biverkningar vid tidigare behandling och därför inte kan fortsätta med tidigare läkemedel4. Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Nilotinib blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler6.

Mer om ENESTfreedom
ENESTfreedom (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Following REsponsE in De nOvo CML-CP Patients) är en så kallad öppen fas II-studie som omfattar 215 patienter med Ph+ KML i kronisk fas. Totalt deltog 132 kliniska centra i 19 länder i studien. I ENESTfreedom utvärderades den behandlingsfria perioden hos 190 vuxna med Ph+ KML efter det att de uppnått en varaktig och djup respons på MR4,5 i minst ett år med nilotinib som första linjens behandling. Resultaten visade att 51,6 procent av de utvärderade patienterna kunde avbryta behandlingen och bibehålla en djup molekylär respons.

I ENESTfreedom upplevde 24,7 procent av patienterna muskel- och skelettsmärtor under första året av den behandlingsfria fasen jämfört med 16,3 procent av patienterna under studiens första år när de behandlades med nilotinib.

Mer om ENESTop
ENESTop (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety Trial) är en öppen fas II-studie som omfattar 163 patienter med Ph+ KML. Totalt deltog 63 kliniska centra i 18 olika länder. Studien utvärderade möjligheten att avsluta behandling hos 126 vuxna med Ph+ KML i kronisk fas. Inom studien avslutades behandlingen efter det att en varaktig djup molekylär respons uppnåtts i minst ett år med nilotinib som andra linjens behandling efter första linjens behandling med imatinib. Resultaten visade att 57,9 procent av patienterna i studien bibehöll den molekylära responsen 48 veckor efter avslutad behandling.

I ENESTop, upplevde 42,1 procent av patienterna muskel- och skelettsmärtor under första året av den behandlingsfria fasen jämfört med 14,3 procent av patienterna under studiens första år när de behandlades med nilotinib. Inga patienter i studien drabbades av avancerad sjukdom eller blastkris.

Novartis engagemang inom KML
Novartis forskning inom Ph+ KML har under flera decennium hjälpt till att förändra utsikterna för merparten av patienter med KML; från en dödlig blodcancer till ett behandlingsbart tillstånd. Företaget fortsätter sitt långsiktiga åtagande gentemot världens KML-patienter genom att fortsätta utveckla nästa generations KML-behandlingar. Bland annat ingår över 1 000 patienter i TFR-studier där Novartis medverkar. Bolaget har även nya utvecklingsprojekt inom KML i sin forsknings-pipeline.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Referenser
1. Hughes, T.P. and Ross, D.M. Moving treatment-free remission into mainstream clinical practice in CML. Blood. 2016. Advance online publication. doi# 10.1182/blood-2016-01-694265.
2. Hochhaus, A. et al. Treatment-free remission following frontline nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase: results from the ENESTfreedom study. Leukemia. 17 March 2017. Advance online publication. doi# 10.1038/leu.2017.63.
3. Hughes, T.P. et al. Treatment-free remission (TFR) in patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP) treated with second-line nilotinib (NIL): First results from the ENESTop study. Poster Presentation. Abstract #7054. 2016 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting in Chicago, IL, USA.
4. Tasigna (nilotinib) Produktresumé 2017-05-24.
5. Om Kronisk myeloisk leukemi (KML), Blodcancerförbundet.
6. Information om Tasigna(nilotinib) på www.fass.se.