Tarmcancerscreeningstudie startar första kvartalet 2014

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna hos både kvinnor och män. Dödligheten är hög, 40% av de cirka 6 000 personer i Sverige som drabbas av sjukdomen varje år avlider. Möjligheten att bli botad beror på i vilket stadium sjukdomen upptäcks. I ett tidigt skede när cancern endast växer i tarmväggen, stadium I, botas praktiskt taget alla genom operation. Ju mer avancerad sjukdomen är vid upptäckt, desto lägre andel botas. Om tjock- och ändtarmscancer kan upptäcktas i ett tidigt skede är både individen och samhället vinnare.

RCC samverkansgrupp är initiativtagare till en svensk tarmcancerscreeningstudie. En nationell arbetsgrupp under ledning av Rolf Hultcrantz, professor i Gastroenterologi vid Karolinska Institutet, har arbetat fram underlaget till tarmcancerscreeningstudien, SCREESCO (Screening of Swedish Colons) som förankrats på landstings- och regionsnivå. Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden, och är en viktig satsning på cancerförebyggande åtgärder och tidig diagnostik.

Studien startar första kvartalet 2014. RCC samverkansgrupp har utsett RCC Uppsala Örebro som stödjande RCC vilka ansvarar för verksamheten och administrationen av studien. Ett kansli sammansatt av studieledare, studiekoordinator och laboratorieexpertis har inrättats. Till teamet är också en läkare med kunskaper inom screeningsfrågor och tarmcancer kopplad.

Under hösten 2013 har studiens logistik formats. Fem arbetsgrupper med läkare och sjuksköterskor från olika delar av landet har arbetat med studiens kvalitetskrav på skopisten, polypdiagnostik, dataregister för studien, vårdflödesprogram, patientkontakt, hygien och tarmrengöring. Samarbete sker också med flera företag gällande avföringstesterna, analys av avföringstesterna, utskick av brev till deltagarna och utveckling av datastöd.

Studiens huvudsakliga syfte är att visa om tarmscreening minskar risken att avlida i tarmcancer och vilken screeningsmetod som är lämpligast. Även individens upplevelse av screeningen, hälsoekonomi, genomförande, deltagarfrekvens och orsaker till uteblivet deltagande studeras.

Inklusionen sker under tre år 2014 – 2016. Studien pågår totalt i fem år. Personer i åldrarna 59-62 år tillfrågas om deltagande. 20 000 personer tillfrågas om att genomgå koloskopiundersökning vid ett tillfälle. 60000 personer tillfrågas om att skicka in avföringsprov. Innehåller provet viss mängd blod genomförs koloskopiundersökning. 120 000 personer representerar den svenska befolkningen som inte screenas. Dessa följs genom nationella register.

Ett stort arbete pågår med att identifiera deltagande sjukhus och skickliga skopister som ska utföra koloskopierna i studien. 35-40 sjukhus kommer att delta i de 18 landsting som medverkar. En ansvarig läkare och sjuksköterska kommer att finnas på varje deltagande klinik. De flesta landsting och regioner har beslutat delta i studien.

Information om Tarmcancerscreeningstudien kommer att finnas på RCC Uppsala Örebros hemsida.