TAGRISSO (osimertinib) har godkänts i EU vid NSCLC

TAGRISSO (osimertinib) har godkänts i EU som den första behandlingen för patienter med EGFR T790M mutationspositiv metastaserad icke-småcellig lungcancer

Det första nya läkemedlet som godkänts inom ramen för Europeiska kommissionens accelererade process

Godkännandet baseras på studier som visar på en objektiv responsfrekvens av 66 % och en progressionsfri överlevnad med en median på 9,7 månader.

Tumörprov eller blodprov kan fastställa vilka patienter som sannolikt kan dra nytta av osimertinib

AstraZeneca meddelade idag att Europeiska kommissionen (EU) har beviljat marknadsgodkännande för TAGRISSO (AZD9291, osimertinib) med tabletter en gång dagligen för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Osimertinib är godkänt för patienter med T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer, oberoende av tidigare behandling med en EGFR-tyrosinkinashämmare (TKI). Möjligheten att behandla med osimertinib kommer vara beroende av mutationsstatus, vilken fastställs genom ett validerat diagnostiskt test baserat på prov av tumörvävnad eller plasma. Tillgång till ett blodbaserat test för cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) innebär att läkare och patienter har flera alternativ för provtagning när man söker efter en T790M-mutation.

”Genom godkännandet av Tagrisso har vi kommit till ytterligare en milstolpe i behandlingen av lungcancer med målriktade läkemedel. För en majoritet av de patienter, vars sjukdom utvecklat resistens genom T790M mutation mot de tidigare generationerna av målriktade läkemedel, är läkemedlet ett mycket värdefullt tillskott som visat på förlängd progressionsfri överlevnad med cirka 10 månader i flera studier. Som kliniker gläds jag med patienterna och ser stora möjligheter för ytterligare förbättrad överlevnad för lungcancerpatienter kommande år genom den positiva utvecklingen vi nu ser, säger Martin Sandelin, Läkare och Medicine doktor, Lungkliniken, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.”

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development och Chief Medical Officer på AstraZeneca, säger:”Osimertinib definierar en ny generation målriktade EGFR-TKI-behandlingar, och EU-kommissionens accelererade godkännande speglar vikten av detta innovativa läkemedel för att tillgodose behoven hos patienter med lungcancer med T790M-mutationen. Vi bygger nu vidare på vår förståelse av den kliniska aktiviteten av osimertinib för att undersöka läkemedlets fulla potential hos patienter med EGFR muterad lungcancer i flera behandlingssituationer.”

Dr Matthew Peters, ordförande för Global Lung Cancer Coalition, tillade: ”Det är en spännande tid i behadlingen av patienter med lungcancer. Möjligheten att exakt karaktärisera patienter utifrån typ av lungcancer baserat på genetiska gmutationer, samt att kunna förutsäga hur de kommer svarar på målriktade läkemedel, ger en mer exakt och effektiv hantering av behandlingen av lungcancer patienter. Hittills har patienter med aktiverande EGFR-mutationer samt den specifikaT790M mutationen visat på nedslående respons på standardbehandlingar. Att undersöka lungcancerpatienters T790M-status med hjälp av antingen ett tumörprov eller ett enkelt blodprov, samt att styra patienterna mot ett läkemedel som osimertinib vilket är speciellt utformat för deras mutationsmönster, ger större möjligheter till varaktiga behandlingsresultat.”

Mutationer i EGFR-receptorn kan leda till okontrollerad celltillväxt och tumörtillväxt. Osimertinib riktar sig mot både EGFR-mutation, som utlöser cancertillväxten, och mot T790M, en mutation som gör tumörerna resistenta mot befintlig behandling med EGFR-TKI:er. Nästan två av tre patienter med icke-småcellig lungcancer vars sjukdom progedierar efter behandling med en EGFR-hämmare utvecklar T790M-mutationen, för vilka behandlingsalternativen är begränsade. Ett litet antal patienter (ca 3–5 %) har T790M-mutationen vid diagnosen av icke-småcellig lungcancer.

EU-godkännandet för osimertinib baseras på data från två fas II-studier (AURA-extension och AURA2) samt expansionsstudien AURA fas I, som påvisat effekt hos 474 patienter med EGFRm T790M icke-småcellig lungcancer som hade spridits i samband med eller efter en EGFR-TKI. I de kombinerade fas II-studierna låg den objektiva responsfrekvensen (ORR, ett mått på tumörkrympning) på 66 %, medan den i fas I-studien låg på 62 %. Progressionsfri överlevnad (PFS) låg på 9,7 månader i de kombinerade fas II-studierna och på 11 månader i fas I-studien. Medianvaraktigheten av respons (DOR) i fas I-studien låg på 9,7 månader, medan median-DOR inte uppnåddes i de kombinerade fas II-studierna.

De vanligaste oönskade händelserna (AE) baserade på data från de båda AURA fas II-studierna var generellt milda till måttliga och omfattade diarré (42 % alla grader; 1,0 % grad 3/4), hudutslag (41 % alla grader; 0,5 % grad 3/4), torr hud (31 % alla grader; 0 % grad 3/4) samt nagelförändringar (25 % alla grader; 0 % grad 3/4). Varningar och försiktighetsåtgärder innefattar interstitiell lungsjukdom (ILD) och förlängning av QT-tid.

EU:s marknadsgodkännande erhölls genom det accelererade prövningsförfarandet hos den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Detta godkännande följer USA:s accelererade godkännande i november 2015 och tillgänglighet i Storbritannien enligt Early Access to Medicines Scheme (EAMS) i december 2015. I Japan beviljades osimertinib prioriterad granskning av myndigheten för läkemedel och medicintekniska produkter (PMDA). Kommunikation med tillsynsmyndigheter i övriga världen pågår.