Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet
Susanne Lind, specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad, hur känns det att få Doktorandstipendiet för ditt projekt ”Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvården”?
– Naturligtvis mycket hedrande och inspirerande att projektet bedömts av andra som värdefullt och viktigt.

Vad händer härnäst?
– Jag har nyligen startat implementeringsinterventionen på en specialiserad palliativ vårdenhet och planerar också tillsammans med två kliniker inom akutsjukvården för uppstart av interventionen efter nyår.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?
– Öka kunskapen om palliativ vård, framför allt inom akutsjukvården, så att svårt sjuka patienter och deras närstående får en så god livskvalitet som möjligt.

Svensk sjuksköterskeförenings motivering

Vård i livets slutskede, speciellt inom akutsjukvården, är ett mycket angeläget område där projektet har stor potential att leda till förbättringar. Projektet är en kombination av kunskapsområdena palliativ vård och implementeringsforskning och syftar till att bidra till en kunskapsbaserad vård för personer i livets slutskede. Projektet förväntas att fylla viktiga forskningsluckor rörande implementering som kan leda till värdefull kunskap om strategier för implementering av evidensbaserad palliativ vård, inom olika vårdkontexter.

För att optimera en strategi för införande, intervjuas aktörer från olika nivåer och yrkeskategorier i vården och även politiker med ansvar för vårdfrågor.

Projektet har en kreativ design med teoretiska ramverk för utformning av själva interventionen och för att genomföra processutvärdering. Den multifacetterade interventionen genomförs inom fem olika vårdkontexter med tyngdpunkt på patienter i palliativt skede som vårdas inom akutsjukvården. Interventionen inbegriper ett skattningsinstrument som mäter patientrelaterade utfallsmått (PROM).

Om Susanne Lind

Susanne Lind är specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad, anställd vid Palliativt Forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och doktorand vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Hon får utmärkelsen för projektet ”Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvården”.
Pressbild av Susanne Lind (Fotograf: Malin Leijon-Lind)

Om stipendiet

Genom doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiaten.