Största studien hittills bekräftar effekt och säkerhet av JAK-hämmare mot myelofibros

– De här resultaten visar på den avgörande roll JAK-hämmare kommit att spela i behandlingen av denna allvarliga sjukdom, säger överläkare Peter Johansson, expert på myelofibros och på plats på världens största blodcancerkongress i San Francisco där resultaten presenteras.

Data från den hittills största studien på patienter med myelofibros som behandlas med JAK-hämmare bekräftar den gynnsamma säkerhetsprofil och behandlingseffekt som visats i tidigare studier.

Myelofibros är en sällsynt och allvarlig form av blodcancer som uppkommer genom en defekt i den så kallade JAK-STAT-signalvägen och som drabbar omkring 50 personer per år i Sverige. Sjukdomen kännetecknas av ärrbildning i benmärgen vilket leder till att kroppen måste producera blodceller i andra organ, framförallt i mjälten som då kan växa till flera gånger sin normala storlek. Myelofibros kan orsaka svåra smärtor i leder och skelett, öka känsligheten för infektioner och leda till höjd blödningsrisk. Myelofibros kan i värsta fall utvecklas till akut myeloisk leukemi, en cancerform med ett mycket snabbt förlopp.

Fortsatt övertygande behandlingsresultat
Vid the 56th Annual Meeting of the American Society of Hematology (ASH) presenteras data från den pågående JUMP-studien som med över 2 000 deltagande patienter är den största kliniska prövningen av JAK-hämmare som blockerar de processer som driver på sjukdomen. Det primära syftet med JUMP-studien är att bekräfta den gynnsamma säkerhetsprofil och behandlingseffekt som visats i tidigare studier.

I den analys från JUMP-studien som nu presenteras har 1 144 patienter ingått. Av dessa har hela 69 procent uppnått en mjältreduktion om 50 procent eller mer jämfört med när behandlingen inleddes. Det primära effektmåttet i det studieprogram som låg till grund för godkännandet av ruxolitinib år 2012 var en reduktion om minst 35 procent av mjälten undersökt med magnetkameraundersökning efter 48 veckors behandling. Emellertid är det viktigt att notera att resultaten inte är helt jämförbara då man i JUMP-studien enbart bedömde mjältstorleken med palpation som är en mindre exakt bedömningsmetod.

Förstorad mjälte är ett av de allvarligaste och mest plågsamma sjukdomstecknen vid myelofibros.

Påtaglig förbättrade symtom
Därutöver visar resultaten att en majoritet av de 1 144 patienterna uppnått kliniskt meningsfull förbättring av sina symtom mätt med FACT-Lymphoma Total Score (FACT-Lym TS).

– De här positiva resultaten förstärker ytterligare de framsteg som vi redan sett, säger Peter Johansson, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Uddevalla sjukhus, med lång erfarenhet av att behandla patienter med myelofibros. Det som också är spännande här på kongressen är alla de studier där man prövar nya kombinationsstrategier där ruxolitinib kompletteras med preparat som angriper sjukdomen på andra sätt.

Vid ASH 2014 presenteras över 50 abstracts där ruxolitinib spelar en central roll, nedan följer ett urval:

Efficacy, Safety, and Confirmation of the Recommended Phase 2 Dose of Ruxolitinib Plus Panobinostat in Patients with Intermediate or High-Risk Myelofibrosis

HARMONY: An Open-Label, Multicenter, 2-Arm, Dose-Finding, Phase 1b Study of the Combination of Ruxolitinib and Buparlisib (BKM120) in Patients with Myelofibrosis (MF)

Phase 1b Dose-Escalation Study of Sonidegib (LDE225) in Combination with Ruxolitinib (INC424) in Patients with Myelofibrosis