Stora regionala skillnader i användningen av nya läkemedel

Det finns stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade ”klinikläkemedelsprojektet”, som har varit en försöksverksamhet som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomfört utifrån ett särskilt regeringsuppdrag. Det visar en genomgång av försäljningssiffrorna de senaste tolv månaderna.

Av de 25 utvärderade läkemedlen har sex cancerläkemedlen och bara ett av de övriga läkemedlen använts i alla landsting*. Antalet använda läkemedel varierar mellan 23 st i Västra Götalandregionen till 12 st på Gotland. Medelvärdet för använda läkemedel är 17 st. Till viss del förklaras skillnaderna av att cancerbehandlingen är regionaliserad.

Den nya Samverkansmodellen som SKL och landstingen fattat beslut om för att säkerställa en jämlik, ordnad och snabb introduktion av nya läkemedel implementeras från årsskiftet 2014/15.
– Det är uppenbart att det finns en stor förbättringspotential, säger Anders Blanck, VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Om Samverkansmodellen kommer att bidra till en ordnad och snabb introduktion av de nyaste behandlingarna med en jämlik tillgång för patienter i hela Sverige, då är det mycket positivt. Skulle det däremot visa sig att de skillnader i användning vi nu ser inte minskar, då har projektet bara lett till ökad administration och byråkrati som inte gynnar svenska patienter.

Bakgrund:
Det finns en stor samstämmighet i bedömningen att svensk hälso- och sjukvård är långsam att börja använda nya läkemedel. Som en del av den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har SKL ansvarat för ett delprojekt för att skapa en process för ordnat införande, med stöd och underlag från TLV inom det s.k. klinikläkemedelsprojektet. Myndigheten Vårdanalys har utvärderat projektet och skrev i en rapport och i en debattartikel i våras: ”Då alla landsting får tillgång till beslutsunderlag och en rekommendation borde förutsättningarna för regional jämlikhet förbättras. Men vår bedömning är att verksamheten hittills haft begränsad effekt.”

Användningen av de gemensamt genomgångna och rekommenderade läkemedlen skiljer sig mycket åt mellan landstingen. LIF:s genomgång av försäljningssiffrorna för de senaste tolv månaderna visar att för det enda av de nya icke-cancerläkemedlen som används i alla landsting – ett avancerat ögonläkemedel – varierar försäljningen mellan 60 kronor och 74 244 kronor per tusen invånare mellan landstingen/regionerna.

Landstingens totala användning av de 25 läkemedlen varierar mellan 58 432 och 125 087 kronor per tusen invånare. Genomgången visar att skillnaderna generellt är mindre inom delområdet cancerläkemedel än inom gruppen övriga läkemedel.

LIF:s hela rapport om skillnader i användning av de nya läkemedlen finner ni Rapport användning klinikläkemedel 141128.

Kontakt:
Anders Blanck, VD i LIF
Tel 0702 – 15 43 07

Karolina Antonov, statistikansvarig och chefsstrateg, LIF
Tel 0705 – 98 23 86

* Jönköpings läns landsting har valt att bedriva sin sjukhusapoteksverksamhet i egen regi. Detta har fått till följd att försäljningen från Jönköpings län inte rapporteras fullständigt. Jönköping har därför exkluderats från denna analys.