Stora anslag till cancerforskning från Sjöbergstiftelsen

Stora anslag till cancerforskning från Sjöbergstiftelsen

I årets utdelning från Sjöbergstiftelsen, instiftad av affärsmannen Bengt Sjöberg, får forskare vid Lunds universitet drygt 22 miljoner till forskningsprojekt inom cancer.

Sjöbergstiftelsen instiftades 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg för att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I samband med instiftandet donerade Bengt Sjöberg större delen av sin förmögenhet, cirka två miljarder kronor till stiftelsen, en av de största donationerna i Sveriges historia.

I årets tilldelning går flera stora anslag till Lunds universitet. Fem projekt får anslag under tre år. Mattias Belting, professor i klinisk onkologi, är Sjöbergstiftelsens kontaktperson vid Lunds universitet och oerhört tacksam och nöjd med utfallet.

­– Sjöbergstiftelsen är en ny, viktig finansiär av cancerforskningen med ett tydligt fokus på de största kliniska utmaningarna där det finns ett särskilt stort behov av nya behandlingar och diagnostiska verktyg. Det goda utfallet för Lunds universitet återspeglar framgångsrika samarbeten mellan experimentella och kliniska cancerforskare tack vare närheten mellan akademi och sjukvård, säger han.

– Medicinska framsteg kräver samverkan, både inom ett universitet och med omvärlden utanför. För att kunna lösa de hälsoutmaningar vi står inför idag måste vi vara många som arbetar tillsammans för att hitta nya möjligheter. Vi är oerhört tacksamma för Sjöbergstiftelsens engagemang för forskning som möjliggör angelägen forskning som annars inte hade blivit gjord, säger Medicinska fakultetens dekan Erik Renström.

Mottagarna vid Lunds universitet är:

  • Maria Planck och Johan Staaf får 2 000 000 kr per år i tre år för projektet ”A translational approach to lung cancer therapy” med målet att förbättra diagnostik och uppföljning av lungcancer. De leder Sveriges största biobankinsamling inom lungcancer.
  • Kristian Pietras får tillsammans med Daniel Öhlund vid Umeå universitet 1 500 000 kr per år i tre år för projektet” Targeting tumor-stomal interactions in pancreatic cancer” där de ska utreda bindvävscellers betydelse för utvecklingen och behandlingen av pankreascancer.
  • Jimmie Kristensson får 900 000 kr per år i tre år för projektet “Proactive palliative care for patients with oesophageal and gastric cancer” där han ska studera palliativa åtgärder hos patienter med avancerad cancer i magtarmkanalen, vilka behov patienterna har och hur behoven kan mötas.
  • Sandra Lindstedt Ingemansson får 1 500 000 kr per år i tre år för projektet ”Analyzing exhalted particles form detecting airway specific biomarkers in patients with non-small cell lung cancer” där hon vill ta fram en helt ny metod för tidig diagnostik av lungcancer genom att isolera och analysera partiklar i utandningsluften.
  • Karin Jirström får 1 500 000 kr per år i tre år för projektet “Genetic topography and tumor immunogenicity of pancreatic cancer: towards temporally dynamic treatment strategies” där hon inom en patientstudie ska undersöka hur immunologiska faktorer samt tumörcells olikheter påverkar hur patienter med pankreascancer svarar på behandlingen.

Så här kommenterar några av mottagarna:

–  Vi blev mycket glada över stödet från Sjöbergstiftelsen. Det innebär att vi kan starta upp ett samarbete med Daniel Öhlund i Umeå för att bättre förstå komplexiteten i bindväven i bukspottkörtelcancer. Genom våra avancerade analyser hoppas vi kunna hitta nya måltavlor för behandling av en sjukdom som idag har mycket dålig prognos, säger cancerforskaren Kristian Pietras, professor i molekylär medicin.

– Vi räknar med att få nya insikter i hur terapiresistens utvecklas under pågående behandling av denna ytterst elakartade tumörsjukdom. Utifrån dessa insikter vill vi sedan ta fram nya kliniskt användbara koncept för monitorering av behandlingssvar för att tidigt kunna upptäcka och motverka resistens genom anpassad behandling, säger Karin Jirström, professor i patologi.

– Projektets övergripande syfte är att beskriva vårdbehov och hanteringsstrategier hos personer med cancer i matstrupen eller magsäcken och utveckla proaktiva palliativa vårdinsatser i samråd med patienter, närstående och vårdpersonal. Vi är mycket glada för anslaget som gör det möjligt för oss att bedriva angelägen forskning om hur vården kan förbättras för personer som ofta har en obotlig sjukdom, säger Jimmie Kristensson, docent i vårdvetenskap.

Årets ansökningar från Lunds universitetet bedömdes först av externa experter. Utifrån denna bedömning prioriterade Mattias Belting och dekan Erik Renström vilka som skulle gå vidare till stiftelsen. Det slutliga beslutet om vilka som fått anslag har fattas av stiftelsen.

Mer information om Sjöbergstiftelsen