HPV-testning har förmåga att specifikt upptäcka de som löper hög risk för livmoderhalscancer

HPV-testning har förmåga att specifikt upptäcka de som löper hög risk för livmoderhalscancer

Stor studie på kvinnor visar att HPV-testning har förmåga att specifikt upptäcka de som löper hög risk för livmoderhalscancer

Studien som kallas ATHENA visar att cobas HPV Test ger värdefull information som tillägg till cellprovtagning vilket idag är standard. Testet kan identifiera genotyperna HPV 16 och 18 var och en för sig. Dessa genotyper förknippas med 70% av all livmoderhalscancer.

I American Journal of Clinical Pathology (se publikation här) publicerades nyligen data från ATHENA-studien online. Studien visar att cobas HPV Test identifierar HPV 16 och 18 var och en för sig. HPV 16 och 18 är de papillomvirus som förknippas med 70 % av all livmoderhalscancer. Testet kan även identifiera 12 andra högriskgenotyper. De olika genotyperna kan identifieras på ett och samma provresultat.

I ATHENA(Addressing THE Need for Advanced HPV Diagnostics)-studien deltar fler än 47 000 kvinnor.  Studien validerar användning av cobas HPV Test hos kvinnor med tvetydigt eller oklart cellprov,ASCUS*.
(* ASC-US=Atypical Squamous Cells – of Undetermined Significance)

Publicerade data visar att cobas HPV Test är likvärdigt i känslighet med dagens standardmetod. Dessutom tillför cobas HPV Test kliniskt värdefull information genom att upptäcka HPV 16 och 18 individuellt på ett samma provresultat.

Data från ATHENA som nyligen presenterats konfirmerar också att cobas HPV Test från Roche kan upptäcka ett förstadium till cancer som missas vid vanlig cellprovtagning. Detta understryker också de begränsningar som ett vanligt cellprov har när enbart detta används vid rutinkontroller.

Doktor Ingvar Rydén, Medicinsk rådgivare på Roche Diagnostics:

”ATHENA-studien har visat att man med traditionellt cellprov missar 1 av 10 patienter med förstadier till cancer, men upptäcker dessa med HPV-testning.
HPV-testning är således känsligare än traditionellt cellprov och ger vägledning för fortsatta undersökningar och åtgärder. Om HPV-testning inte påvisar några högriskgenotyper är risken för cancerutveckling mycket liten. Då kan det finnas möjlighet att i framtiden utföra provtagning med glesare intervall.
Om man däremot hittar HPV-genotyper som ökar cancerrisken kan detta föranleda tätare kontroller eller andra aktiva åtgärder, även om man inte hittat några avvikelser med cellprov.”

Mer om ATHENA-studien

ATHENA är den i särklass största studien inom screening av livmoderhalscancer som genomförts hittills och mer än 47 000 kvinnor deltar.
Studiens syfte är att svara på medicinska och vetenskapliga frågor som finns runt de HPV- genotyper som är förknippade med utveckling av livmoderhalscancer.

Resultatet visade också att 1 av 10 kvinnor, som var 30 år eller äldre och positiva för HPV 16 och 18 hade ett förstadium till cancer trots att deras cellprov var normalt. Vidare visade resultatet också att cobas HPV Test i övrigt är jämförbart med dagens standard metoder.

Om cobas HPV-testet

Så som visat i ATHENA-studien så är cobas HPV Test från Roche det enda HPV-test som studerats I USA och som i ett och samma test identifierar HPV 16 och 18 var och en för sig. samt även i poolade resultat 12 olika högrisk genotyper för livmodershalscancer(HPV-typerna 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 och 68).
Roche lanserade det CE märkta cobas HPV Testet I Sverige 2009. Testet godkändes 2014 av U.S. Food and Drug Administration (FDA) för primärscreening.