Starka överlevnadsdata vid neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln

Patienter som behandlades med läkemedlet Afinitor mot spridd pNET, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, överlevde i median 44 månader – den längsta totala överlevnad som någonsin uppmätts vid avancerad pNET.

– Det här är ytterligare ett bevis för att målstyrda läkemedel har en viktig roll att spela i behandlingen av denna svåra cancersjukdom, säger Kjell Öberg, professor emeritus i onkologisk endokrinologi och en av de ledande experterna på området.

I Sverige får mellan 40 och 50 personer varje år diagnosen neuroendokrin tumör i bukspottkörteln, pNET (Pancreatic Neuroendocrine Tumor). Dessvärre får de flesta patienter sin diagnos först när cancern redan har spridit sig, något som påtagligt begränsar behandlingsmöjligheterna.

Nu visar data som presenterats vid den stora cancerkongressen ESMO 2014 i Madrid att behandling med cancerläkemedlet Afinitor (everolimus) åstadkommer den längsta totala överlevnad som någonsin visats i kontrollerade kliniska studier för den här patientgruppen, över tre och ett halvt år.

– Som läkare känns det väldigt tillfredsställande att vi nu får svart på vitt att behandling med målstyrda läkemedel verkligen förlänger livet hos utsatta cancerpatienter, säger Kjell Öberg, efter beskedet om starka överlevnadsdata för Afinitor.

Oetiskt inte ge Afinitor till hela patientgruppen
Emellertid uppnåddes inte statistiskt signifikant skillnad mot placebo, men detta har med största sannolikhet sin förklaring: År 2011 godkändes det målstyrda cancerläkemedlet Afinitor (everolimus), en så kallad mTOR-hämmare, för behandling av avancerad pNET. Godkännandet grundades på data från fas III-studien RADIANT-3 som visade att Afinitor plus BSC (Best Supportive Care = bästa stödjande vård) mer än fördubblade tiden utan tumörtillväxt eller -spridning jämfört med placebo + BSC, 11 månader mot 4,6 månader.
I ett tidigt skede stod det klart att det inte vore etiskt att låta patienter med en svår cancersjukdom stå kvar på en avsevärt sämre behandling. Studien, i sin dåvarande form, fick avbrytas i förtid och patienterna i placebogruppen erbjöds att korsa över till behandling med Afinitor, något som nästan var fjärde gjorde.

När de OS-data (OS = Overall Survival, total överlevnad) som nu presenterats vid ESMO 2014 beräknades hade hela 85 procent korsat över vilket sannolikt är förklaringen till att statistisk signifikans inte uppnåddes.

– Det här tumörområdet får betecknas som svårt och då är det extra viktigt med framsteg, säger Kjell Öberg som var en av forskarna bakom den studie som låg till grund för godkännandet av Afinitor vid avancerad pNET.