Stark samsyn bakom ny framgång: Nordiska riktlinjer på plats för neuroendokrina tumörer

– Vi har plockat det viktigaste från de olika nordiska länderna för att ta fram riktlinjer som ska säkerställa att NET-patienter ska få bästa tänkbara omhändertagande oavsett var i Norden de bor, säger professor Eva Tiensuu Janson, ordförande i Nordic Neuroendocrine Tumor Group.

De nya riktlinjerna fastställdes då ledande nordiska experter på NET, neuroendokrina tumörer, nyligen möttes för överläggningar i Stockholm.

Omkring 500 personer i Sverige får varje år besked om att de har drabbats av någon form av neuroendokrina tumörer, NET. Det är lika många som insjuknar i livmoderhalscancer, en betydligt mer känd cancertyp. Det faktum att NET fortfarande är en relativt okänd cancerform leder till att både patienter och läkare riskerar att missa tidiga sjukdomstecken.

I Norden råder en stark samsyn om hur NET-patienter ska behandlas. Här finns också en tradition av en mer aktiv approach och större benägenhet att behandla medan man i många andra länder väljer att avvakta betydligt längre.

– Vi hoppas och tror att det mer aktiva arbetssättet leder till bättre livskvalitet och längre överlevnad, säger Eva Tiensuu Janson, professor i medicin vid Uppsala universitet och en av de ledande experterna på området. Det återstår att bevisa i större systematiska studier, men nordiska centra står sig väldigt bra i en internationell jämförelse.

I arbetet med de nordiska riktlinjerna har Sverige och inte minst Uppsala spelat en central roll. Där etablerades forskningsfältet som ett specifikt tumörområde som kräver specialistkompetens redan på 70-talet. Satsningen har inneburit att Uppsala genom universitetet och Akademiska sjukhuset etablerats som världsledande på både forskning och klinisk verksamhet inom området.

– Det är vi i Sverige som deltar i flest kliniska prövningar på NET-området, säger Eva Tiensuu Janson. Danmark ligger i framkant när det gäller avbildningsteknik och Norge har kommit med värdefull input om GI-NEC, gastrointestinala neuroendokrina carcinom.

De norska NET-experterna ansvarar också för det nordiska NEC-registret som ligger till grund för den synnerligen flitigt citerade NORDIC NEC study som publicerats i Annals of Oncology.

Nya insikter om NEC är ett viktigt inslag i riktlinjerna som också tydligare än tidigare underlättar för behandlande läkare att fatta beslut om när och hur somatostatinanaloger ska sättas in.

– Riktlinjerna ger också vägledning om när och hur mTOR-hämmare och VEGFR-hämmare ska användas i behandlingen, säger Eva Tiensuu Janson.