Kombinationsbehandling förlänger överlevnad signifikant vid spridd hudcancer

Det här är övertygande resultat som inger hopp för patienter med denna mycket allvarliga form av hudcancer, säger professor Johan Hansson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på området.

Malignt melanom är den cancerform som har ökat mest i Sverige under de senaste årtiondena. År 2013 diagnostiserades nästan 4 000 fall. Omkring hälften av alla patienter med malignt melanom har en så kallad genmutation, BRAF, som orsakar onormal cellsignalering som i sin tur leder till okontrollerad celltillväxt och -överlevnad. Vid metastaserad sjukdom är prognosen dålig.

I fas III-studien COMBI-d lottades patienter med metastaserat malignt melanom med mutationer i BRAF V600E eller V600K till antingen kombinationsbehandling med BRAF-hämmaren dabrafenib och MEK-hämmaren trametinib eller enbart dabrafenib.

De data som idag presenteras vid the 51st Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology visar att den totala överlevnaden för de patienter som fick kombinationsbehandling var 25,1 månader i median vilket ska jämföras med 18,7 månader i monoterapigruppen. Analysen visar också att kombinationsbehandling minskar risken för progress och död med 33 procent.

– Kombinationen av BRAF-hämmare och MEK-hämmare kommer att bli ett mycket värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen för de här patienterna, säger Johan Hansson.

Kort om kombinationen dabrafenib och trametinib
Kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib är godkänd i USA, Australien, Chile och Kanada för patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAF V600E/K-positivt melanom.

De båda läkemedlen är målstyrda så kallade kinashämmare som riktas mot BRAF (dabrafenib) respektive MEK (trametinib) i den signalväg som kallas RAS/RAF/MEK/ERK. Kombinationen dabrafenib och trametinib har visat sig bromsa tumörtillväxt mer effektivt än ettdera läkemedlet ensamt. Kombinationen prövas för närvarande i ett kliniskt prövningsprogram vid studiecentra runt om i världen.

Se Fass för information om biverkningar av Tafinlar (dabrafenib) respektive EMA för information om Mekinist (trametinib).