Sök anslag till cancerforskning

I stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond finns 120 000 kr för utdelning under 2014. Enligt donators önskan ska medlen stödja kliniskt orienterad cancerforskning som inte använder s k genteknologi, främst nya projekt med begränsade resurser. Kostnader för löner och resor täcks inte. Anslag förvaltas av fonden för att undvika förvaltningskostnader.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, uppgifter om den sökandes/gruppens beviljade och sökta anslag inom området, projektbeskrivning och meritförteckning samt institutionstillhörighet och e-adress för huvudmannen. I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etisk kommitté. Särskilda ansökningsformulär krävs inte. Elektronisk ansökan om högst 6 A4-sidor ska senast 2014-05-14 sändas in till petergunven@gmail.com. Samma adress kan användas för förfrågningar.