Ny undersökning av Nätverket mot cancer i Almedalen:

Skrota landstingen och vi får en mer jämlik cancersjukvård. Det tror nio av tio som deltog i den enkät som Nätverket mot cancer genomförde på mötet ”Allians mot cancer” i Almedalen.

132 personer svarade på enkäten. De som svarade har makt och en möjlighet att påverka cancersjukvården:
Politiker från vänster till höger, riksdags- landstings- och lokalpolitiker, representanter från SKL (Sveriges kommuner och landsting), RCC (Regionalt cancercentrum), patientorganisationer, läkare, sköterskor, patienter och anställda på läkemedelsföretag.

Endast sex procent tror att ojämlikheterna inte minskar om landstingen avskaffas.
-­ Detta visar att det finns ett stort missnöje med nuvarande sjukvårdsystem. Ojämlikheterna i överlevnadsmöjligheter, kötider, behandlingsmetoder, behandlingsresultat och tillgång till nya läkemedel är starkt kopplat till strukturen med 21 självständigt beslutande landsting. Det är nödvändigt med en reformering av det svenska sjukvårdssystemet, säger Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Frågan som ställdes var: Tror du att ojämlikheter inom cancervården skulle minska om dagens 21 landsting ersätts av sex regionala områden med ansvar för cancervården? Svaren från 132 personer:

  •  Instämmer helt: 46 %
  •  Instämmer delvis: 43 %
  •  Instämmer inte alls: 6 %
  •  Ingen åsikt: 5 %

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) deltog på arrangemanget ”Allians mot cancer”. Han varnade för en oroande utveckling.
-Utmaningarna är gigantiska och det är helt avgörande att vi kan arbeta mer förebyggande för att vi inte ska ställas inför oerhört tuffa prioriteringar, sa Gabriel Wikström.

Frågor:
Lena Bergling: 0702-345 158
Annika Eliasson: 0702-35 43 35
info@rmpmedia.se

Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer: 070-572 60 80
www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.