Signifikant längre tid utan sjukdomsåterfall med Gazyvaro vid follikulärt lymfom

Nya studieresultat för behandling av patienter med follikulärt lymfom: Signifikant längre tid utan sjukdomsåterfall med Gazyvaro▼ jämfört med MabThera

Patienter med tidigare obehandlad follikulärt lymfom levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades med en kombinationsbehandling med det målinriktade läkemedlet Gazyvaro. Enligt beräkningar kan denna överlägsna effekt innebära att patienter som behandlas med Gazyvaro kommer kunna leva ytterligare tre år utan att deras sjukdom försämras förutom de sex år som MabThera beräknas ge. Resultaten från fas III-studien GALLIUM presenterades som en av huvudnyheterna på den pågående amerikanska hematologikongressen ASH i San Diego. I studien, där även ett svenskt studiecentra deltar, jämförs en behandling där Gazyvaro ingick med en kombinationsbehandling med MabThera.

– Dessa första resultat från GALLIUM-studien är mycket glädjande för patienter med tidigare obehandlade lågmaligna lymfom. Resultaten visar tydligt att Gazyvaro i kombinaten med cellgift är en bättre behandling än MabThera och cellgift, därmed kan Gazyvaro komma att ersätta MabThera vid denna behandling. Follikulärt lymfom är en kronisk sjukdom som inte går att bota och för varje återfall blir det svårare att behandla sjukdomen. Det är därför av stor vikt att få så bra effekt som möjligt med primärbehandlingen. För dessa patienter är nya och moderna läkemedel viktiga, då det innebär att de kan leva ett bra liv i flera år jämfört med dagens behandling, säger Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och svensk huvudprövare i GALLIUM-studien.

– I studien valde vi också ett ”nytt” cellgift, bendamustin, som har betydligt färre biverkningar än den traditionella kombinationsbehandlingen med CHOP, inget håravfall, mycket lite illamående, inga höga kortisondoser, och som nu är standard vid primärbehandling, säger Herman Nilsson-Ehle.

Gazyvaro har en förstärkt direkt celldödande effekt och även en förstärkt förmåga att aktivera kroppens immunförsvar mot cancercellerna vilket gör Gazyvaro till ett effektivare läkemedel än MabThera. Detta har bekräftats i randomiserade studier både på patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och lymfom.

Resultaten från en i förväg planerad så kallad interimsanalys från fas III-studien GALLIUM presenterades som en av huvudnyheterna på den amerikanska hematologikongressen ASH den 3-6 december i San Diego, Kalifornien. Dessa resultat visar att patienter med tidigare obehandlade lågmaligna lymfom som fick Gazyvaro (obinutuzumab) i kombination med cytostatika, följt av behandling med endast Gazyvaro levde signifikant längre utan att deras sjukdom försämrades (så kallad progressionsfri överlevnad, PFS) jämfört med de patienter som fick MabThera i kombination med cytostatika, följt av behandling med endast MabThera (rituximab) (1).

Efter närmare två och ett halvt år års uppföljning (34,5 månader i median) hade risken för sjukdomsprogress, återfall eller död (PFS) minskat med 34 procent för de patienter som fick kombinationsbehandling med Gazyvaro jämfört med de patienter i studien som fick kombinationsbehandling med MabThera, (HR= 0,66; 95% KI: 0,51-0,85, p=0,0012). Mediantiden avseende PFS har ännu inte uppnåtts för någon av de två jämförda patientgrupperna. Enligt en beräkning av en granskningskommitté, baserad på kompletterande tillgängliga studiedata, är mediantiden för PFS vid behandling med Gazyvaro en och halv gånger längre än med MabThera. Med en förmodad mediantid för PFS på sex år för de patienter i studien som fått behandling med MabThera skulle det innebära att patienter som behandlas med Gazyvaro kommer kunna leva ytterligare tre år utan att deras sjukdom försämras (1).

En ansökan om ny indikation för Gazyvaro baserade på dessa resultat kommer nu inlämnas till läkemedelsmyndigheterna. Läs mer om resultaten som presenteras på ASH här i det engelska pressmeddelandet inklusive sammanfattande tabell som redovisar jämförelser avseende effekt och rapporterade biverkningar.

Om GALLIUM
Fas III-studien GALLIUM är en fas III-multicenterstudie där patienter från bland annat Göteborg deltagit. Studien jämför effekt och säkerhet för Gazyvaro med behandling med MabThera hos patienter med tidigare obehandlad lågmaligna (indolenta) lymfom. Merparten av patienterna i studien (1 202 av 1 401) har diagnosen follikulärt lymfom och har behandlats med antigen Gazyvaro eller MabThera i kombination med cytostatika (CHOP, CVP eller bendamustin), följt av behandling med endast Gazyvaro eller MabThera i upp till två år. Studien syftar till att primärt utvärdera så kallad progressionsfri överlevnad (PFS), det vill säga hur lång tid patienten lever utan att sjukdomen försämras. Sekundära målsättningar för studien innefattar tumörsvarsfrekvens, total överlevnad (OS) och säkerhet. Biverkningar var likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Gazyvaro respektive MabThera när dessa har kombinerats med olika typer av cytostatika.

Även en kompletterade analys som utvärderar kvarvarade sjukdom i benmärg och i blodet efter avslutad behandling hos patienterna i GALLIUM, mätt med ett känsligt test så kallad MRD (minimal residual disease, eller minimal kvarvarande sjukdom) presenteras på kongressen (2). GALLIUM är den andra direkt jämförande fas III-studie med Gazyvaro och MabThera, och i kombination med cytostatika och som båda visat att Gazyvaro har en överlägsen effekt avseende progressionsfri överlevnad (PFS) (1, 4).

Överlevnadsfördel med Gazyvaro vid svårbehandlade lågmaligna lymfom
Under kongressen presenterades samtidigt nya uppdaterade resultat från den registreringsgrundande fas III-studien GADOLIN som utvärderat Gazyvaro vid svårbehandlade lågmaligna lymfom, och som visar fortsatt signifikanta resultat avseende det primära effektmåttet progressionsfri överlevnad (PFS). Nu presenterades även resultat som visar en överlevnadsfördel och bekräftar Gazyvaros roll som ny standardbehandling vid svårbehandlade lågmaligna lymfom.

Resultat, efter ytterligare tio månaders uppföljning, det vill säga vid sammanlagt drygt två års uppföljning (31,8 månader i median) visar att patienterna som fick kombinationsbehandling med Gazyvaro levde nästan dubbelt så länge utan att deras sjukdom försämrades (PFS); 25,8 månader jämfört med 14,1 månader för patienterna som enbart fick cytostatika (bendamustin). Det innebär att risken för sjukdomsprogress, återfall eller död minskade med 43 procent, (p<0,0001). Risken att avlida minskade signifikant med 33 procent (HR=0,58, 95% KI 0,39-0,86, p=0,0061) hos patienterna som fick kombinationsbehandling med Gazyvaro. Mediantiden avseende detta sekundära effektmått, total överlevnad (OS), har ännu inte uppnåtts för någon av de två jämförande patientgrupperna i studien (3). Denna studie visar även att kombinationen cytostatika plus Gazyvaro är bättre än enbart cytostatika, vilket tidigare har visats även för kombinationen cytostatika plus MabThera.

Studien omfattar 413 patienter och merparten, 81 procent, av patienterna hade diagnosen follikulärt lymfom, den vanligaste formen av de lågmaligna lymfomen. En uppdaterad så kallad subgruppsanalys avseende dessa patienter i studien presenterades och även här sågs en signifikant fördel avseende effektmåttet total överlevnad (OS). Mediantiden för de patienter med follikulärt lymfom som behandlades enbart med cytostatika (bendamustin) var närmare fyra och ett halvt år (53,9 månader (HR=0,67, 95% KI 0,47-0,96, p=0,0269)) medans mediantiden avseende total överlevnad för de patienter som behandlades med Gazyvaro ännu inte uppnåtts (3).

Biverkningar var likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Gazyvaro. För mer information om studien GADOLIN läs mer i pressmeddelandet i samband med EU godkännandet för Gazyvaro i juni 2016.