Signifikant förlängd överlevnad med LONSURF (trifluridin och tipiracil) för patienter med metastaserad magcancer

Fas III-studie visar signifikant förlängd överlevnad med LONSURF® (trifluridin och tipiracil) för patienter med metastaserad magcancer

Data från TAGS-studien presenterade på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2018

PARIS, Frankrike, 21 juni 2018 – Servier och Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. har idag offentliggjort kliniska data för LONSURF® (trifluridin och tipiracil, TAS-102) som visade signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS) för patienter med behandlingsrefraktär metastaserad magcancer. Medianöverlevnaden var 5,7 månader för patienter som behandlades med trifluridin/tipiracil plus bästa understödjande behandling jämfört med 3,6 månader för dem som behandlades med placebo plus bästa understödjande behandling. Abstract för presentationen finns på ESMO-GIs webbplats:
http://www.worldgicancer.com/sites/default/files/World_GI_Abstract_Titles_and_Authors.pdf

Den sammanlagda säkerhetsprofilen stämde väl överens med den tidigare kända säkerhetsprofilen för trifluridin/tipiracil vid metastaserad kolorektalcancer (CRC), med huvudsakligen hematologiska biverkningar.

“De resultat som presenterats idag från TAGS visar potentialen hos trifluridin/tipiracil i denna patientgrupp med långt framskriden metastaserad magcancer”, sa professor Josep Tabernero, verksamhetschef vid avdelningen för medicinsk onkologi vid Vall d’Hebron University Hospital i Barcelona och chef för Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO). “För patienter i det här sjukdomsstadiet är det mycket få behandlingsmöjligheter som återstår, och det är viktigt att det finns effektiva och hanterbara behandlingsalternativ att tillgå för att förlänga överlevnaden”.

Ali Zeaiter, chef för Serviers avdelning för klinisk utveckling inom onkologi, tillade: “Vi är glada över att trifluridin/tipiracil har visats medföra signifikanta behandlingsvinster för patienter med metastaserad magcancer som behöver effektiva behandlingar när få alternativ kvarstår. Vi arbetar för att förbättra behandlingsresultaten för patienter och skapa tillgång till nya behandlingsalternativ. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med regulatoriska myndigheter för att utveckla vår mission att göra trifluridin/tipiracil tillgängligt för patienter och vårdgivare.”

Trifluridin/tipiracil är i dagsläget indicerat för behandling av patienter med metastaserad CRC som tidigare genomgått behandling med, eller som inte bedöms vara kandidater för, tillgänglig behandling, inklusive fluoropyrimidin- oxaliplatin- eller irinotekan-baserad kemoterapi, anti-VEGF och anti-EGFR.1

Om TAGS
TAGS (TAS-102 Gastric Study) är en Taiho-sponsrad pivotal, multinationell, randomiserad, dubbelblind fas III-studie som undersöker effekterna av trifluridin och tipiracil plus bästa understödjande behandling jämfört med placebo plus bästa understödjande behandling hos patienter med metastaserad magcancer som inte svarar på standardbehandlingar. Det primära effektmåttet i TAGS är totalöverlevnad (OS), medan de sekundära effektmåtten innefattar progressionsfri överlevnad (PFS), säkerhet och tolerabilitet samt livskvalitet.
I TAGS inkluderades 507 vuxna patienter med metastaserad magcancer som tidigare genomgått minst två olika behandlingar för avancerad sjukdom. Studien genomfördes i Europa, Ryssland, Turkiet och Nordamerika.

För mer information om TAGS, vänligen besök www.ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02500043). Studiens identifikationsnummer på ClinicalTrials.gov är NCT02500043.