Roche presenterar 180 abstracts för 13 olika cancerformer på ASCO

Roche presenterar 180 abstracts för 13 olika cancerformer under årets ASCO

Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Totalt presenteras mer än 180 abstracts som omfattar data kring 19 godkända cancerläkemedel eller forskningssubstanser och 13 olika cancerformer. Däribland två ”late breakers” och 15 muntliga presentationer.

Under den årliga kongressen för American Society of Clinical Oncology, ASCO, som hålls den 1-5 juni i Chicago, kommer Roche att redovisa en mängd nya studieresultat.

Bland dessa abstracts finns:

  • Nya överlevnadsdata från en fas III-studie, IMpower150, om Tecentriq▼och Avastin i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer, NSCLC av icke skivepiteltyp.
  • Nya data från en fas III-studie, IMpower130, om progressionsfri överlevnad vid behandling med Tecentriq i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av NSCLC av skivepiteltyp.
  • Ytterligare data rörande cancerimmunterapi inkluderar data för Tecentriq i kombination med Avastin vid avancerad njurcellscarcinom (RCC) och vid levercarcinom (HCC). Dessa studier bidrar till den växande mängd data som stödjer användning av Tecentriq i kombination med Avastin vid olika tumörtyper.
  • Även nya data från två studier med Tecentriq om tumörmutationsbörda (TMB) kommer att presenteras, inklusive blodbaserade TMB-data från fas II-studien B-F1RST, om avancerad icke-småcellig lungcancer, och vävnadsbaserad TMB för flera olika cancertyper som icke-småcellig lungcancer, urinvägscancer och malignt melanom.
  • Nya och längre uppföljningdata från ALEX-studien (fas III) vilka visar att Alecensa▼ (alecitinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria medianöverlevnaden för patienter med ALK-positiv icke småcellig lungcancer jämfört med crizotinib. Läs mer här.
  • Nya data om två forskningssubstanser vid behandling av bröstcancer. De inkluderar resultat från fas III-studien SANDPIPER där taselisib och fulvestrant jämförts med enbart fulvestrant vid behandling vid östrogenreceptor (ER)-positiv PIK3CA muterad lokalt avancerad eller spridd bröstcancer.
  • Data från det kliniska utvecklingsprogrammet inom hematologisk cancer, inklusive nya data för läkemedlet polatuzumab.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.