Risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid

Risk för basalcellscancer och

skivepitelcancer

i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer.

Hydroklortiazider är vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, olika typer av ödem och hjärtsvikt, antingen som monoterapi eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar att produktinformationen för läkemedel som innehåller hydroklortiazid (HCTZ) uppdateras. Anledningen är två nya studier som pekar på en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med HCTZ under längre tid.

De två studierna analyserade data från danska cancerregistret och Läkemedelsregistret. Studierna visar ett kumulativt dosberoende samband mellan HCTZ och icke-melanom hudcancer.

Fotosensibiliserande effekter av HCTZ kan fungera som en möjlig mekanism för de observerade hudcancerformerna.

Ett brev har nyligen skickats till hälso- och sjukvårdspersonal med information om denna risk.

Råd till patienter:
  • Begränsa exponeringen för solljus och UV-strålar.
  • Använd tillräckligt solskydd när du utsätter dig för solljus för att minimera risken för hudcancer.
  • Kontrollera huden regelbundet, för att kontrollera eventuella hudförändringar.
  • Kontakta din läkare om du upptäcker någon misstänkt hudförändring. Misstänkta biverkningar kan anmälas av hälso-sjukvårdspersonal eller direkt av patient till Läkemedelsverket.
Råd till hälso- och sjukvård:
  • Informera patienter som använder HCTZ om risken för icke-melanom hudcancer och ge råd om att kontrollera huden regelbundet.
  • Överväg noggrant användningen av HCTZ hos patienter som tidigare har haft hudcancer.
  • Misstänkta biverkningar bör rapporteras till Läkemedelsverket via blankett eller e-tjänst.

Mer information finns i det brev som skickats till hälsosjukvården, vilket finns publicerat på Läkemedelsverkets webbsida.