Ribociclib visar progressionsfri överlevnad vid HR+/HER2– spridd bröstcancer

Ribociclib (LEE011) i kombination med hormonhämmande läkemedel visar progressionsfri överlevnad för ett brett spektrum av patienter med HR+/HER2– spridd bröstcancer

Subgruppsanalyser från fas III-studien MONALEESA-2 visar att nydiagnostiserade patienter med metastaser i antingen skelett, lever eller lungor som fick ribociclib i kombination med letrozol, hade signifikant längre progressionsfri överlevnad jämfört med dem som enbart fick hormonhämmande behandling med letrozol.

Ribociclib och letrozol minskade också risken för sjukdomsprogression eller död med 55 procent jämfört med enbart letrozol hos nydiagnosticerade patienter, och med 54 procent hos patienter med den mest aggressiva formen av sjukdomen som hade tre eller flera metastaser.

I samband med den internationella bröstcancerkongressen San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, den 6-9 december 2016, presenterades data från olika subgrupper i studien MONALEESA-2. Resultaten visar att patienter som hade spridd bröstcancer av typen HR+/HER–, och som fick ribociclib i kombination med hormonhämmande standardbehandling, letrozol, levde signifikant längre innan sjukdomen förvärrades än de patienter som enbart fick hormonhämmande behandling med letrozol. Detta inkluderade nyligen diagnostiserade kvinnor i menopaus, med lung och levermetastaser och patienter med enbart skelettmetastaser1,2.

Ribociclib i kombination med letrozol utvärderas vid nydiagnosticerad sjukdom

I en av subgruppsanalyserna utvärderades säkerhet och effekt av ribociclib och letrozol jämfört med enbart letrozol, hos 227 patienter med nydiagnostiserad spridd bröstcancer, där sjukdomen redan metastaserat vid tillfället för diagnos1. Eftersom dessa patienter inte fått någon tidigare behandling mot sin sjukdom skulle tumörbiologin kunna påverkas olika jämfört med de bröstcancerpatienter som tidigare genomgått behandling i tidigare faser av sjukdomen1.
Hos patientgruppen med nyligen diagnostiserad spridd bröstcancer minskade kombinationen av ribociclib och letrozol risken för sjukdomsprogression eller död med 55 procent jämfört med enbart letrozol (HR=0,448 [95% CI: 0,267 – 0,750])1. Efter tolv månader var den progressionsfria överlevnaden (PFS) 82 procent för ribociclib i kombination med letrozole jämfört med 66 procent för enbart letrozol.

Biverkningarna var, som rapporterats tidigare för hela studiepopulationen, milda till måttliga och identifierades tidigt i studien genom rutinmässig monitorering och dokumentation. De vanligaste biverkningarna var var neotropeni (55,3% vs. 0,9%) och leukopeni (21,1% vs. 0%).1

Behandlingsnytta för ribociclib i kombination med letrozol hos patienter med flera metastaser

I MONALEESA-2 studien utvärderades också ribociclib i kombination med letrozol hos subgrupper av patienter med invärtes metastaser (393 patienter) och patienter med enbart skelettmetastaser (147 patienter). Patienter som får metastaser invärtes, särskilt i lever eller lunga har en sämre prognos än de som inte drabbas av metastaser invärtes.2

Resultaten från analysen visar att ribociclib i kombination med letrozol som första linjens behandling var vältolererad och att kombinationen reducerade risken för sjukdomsprogression eller död med 47 procent hos patienter med sjukdom som spritt sig invärtes (HR=0,535 [95% CI: 0,385 – 0,742]) och med 31 procent hos patienter med skelettmetastaser (HR=0,690 [95% CI: 0,381 – 1,249])2.
Behandlingsnyttan med ribociclib i kombination med letrozol kunde ses oavsett antal ställen i kroppen som patienten hade metastaser på, (HR=0,607 [95% CI: 0,437– 0,845]) hos patienter med mindre än tre metastaser; HR=0,456 [95% CI: 0,298 – 0,700]) hos patienter med tre eller fler metastaser2.

De vanligaste biverkningarna för båda patientgrupperna var neutropeni (64% vs. 1 % för patienter med invärtes metastaser och 53,6 vs. 1,3 för patienter med skelettmetastaser) och leukopeni (20,8% vs. 0,5 % för patienter med invärtes metastaser, och 23,2% vs. 1,3% för patienter med skelettmetastaser)2.

Ribociclib fick i augusti 2016 beteckningen ”Breakthrough Therapy” av FDA i USA och och så kallad priority review i oktober 2016. Utvärdering av sekundära effektmått samt total överlevnad i MONALEESA-2 pågår.

Om ribociclib

Ribociclib tillhör en ny klass läkemedel som hjälper till att bromsa cancercellernas utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 med förbättrad precision kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat1.

Ribociclib har utvecklats av Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) i samarbete med Astex Pharmaceuticals.

Om studien MONALEESA-2

MONALEESA-2 (Mammary ONcology Assessment of LEE011’s Efficacy and SAfety) är en pivotal fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie och omfattar 668 kvinnor vid 223 prövningscentra runt om i världen. I Sverige har sex olika centra deltagit. Patienterna som ingår i studien har alla drabbats av spridd ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer efter klimakteriet och har inte fått någon tidigare behandling för sin sjukdom3.

De 668 patienterna i studien fördelades i två grupper 1:1 baserat på förekomsten av lever och/eller lungmetastaser. Patienterna fick ribociclib en daglig dos med 600 mg i tre veckor följt av en veckas uppehåll, eller placebo, i kombination med 2,5 mg letrozol per dag.

Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad3, och de sekundära var överlevnad (OS), tumörsvarsfrekvens (ORR), klinisk fördel, hälsorelaterad livskvalitet och tolerabilitet2.