Resultat från fas 2-studie av lorlatinib vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Resultat från fas 2-studie av lorlatinib vid avancerad icke-småcellig lungcancer
Pfizer presenterar resultat från fas 2-studie av prövningsläkemedlet lorlatinib – nästa generations ALK-hämmare – vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Pfizer rapporterar resultat från den kliniska fas 2-studien av nästa generations tyrosinkinashämmare lorlatinib som visade kliniskt meningsfull aktivitet mot lungtumörer och hjärnmetastaser i ett flertal patientgrupper med ALK-positiv och ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer, NSCLC), inklusive patienter som tidigare fått omfattande behandling. Biverkningarna var i allmänhet hanterbara och i första hand av mild till moderat svårighetsgrad.

– Resultaten som presenterades pekar på att lorlatinib, om det godkänns, kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer i många olika behandlingssammanhang. Detta är omfattande data från patienter med icke-småcellig lungcancer som tidigare behandlats med andra generationens ALK-hämmare och som idag har få tillgängliga behandlingsalternativ”, säger professor Benjamin Solomon, prövningsledare och onkolog vid Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australien. Att kontrollera metastaser i hjärnan är mycket viktigt för dessa patienter och en speciellt utmanande del i behandlingen av denna sjukdom. Vi observerade utmärkta intrakraniella responser i alla patientgrupper, inklusive de patienter som tidigare fått omfattande behandling.

– Lorlatinib är ett utomordentligt exempel på vad som kan åstadkommas genom translationell forskning och utveckling av precisionsmedicin. Kom ihåg att Xalkori (crizotinib) var det första läkemedel som godkändes för patienter mer ALK-positiv och ROS1-positv icke-småcellig lungcancer. Genom att förstå de mutationer som uppstod i patienter vars tumörer blev resistenta mot Xalkori och andra ALK-hämmare kunde medicinska kemister på Pfizer designa en molekyl med potential att övervinna denna resistens och hämma ALK trots dessa mutationer. Resultaten från denna fas 2-prövning är mycket uppmuntrande och ger de första kliniska bevisen på lorlatinibs aktivitet i detta scenario, säger Mace Rothenberg, MD, chief development officer, Oncology, Pfizer Global Product Development.

Fas 2-studien undersökte antitumöraktiviteten och säkerheten hos lorlatinib i 275 patienter med eller utan asymtomatiska, obehandlade eller behandlade hjärnmetastaser. Patienter rekryterades i sex kohorter baserat på biomarkörer (ALK-positiv eller ROS1-positiv) och tidigare behandling. De primära resultatmålen var tumörrespons (ORR) och intrakraniella tumörrespons (IC-ORR), bekräftade genom oberoende central granskning (ICR). Resultaten per kliniskt relevant grupp visade:

  • ALK-positiva tidigare obehandlade: ORR var 90% (27/30; 95% CI: 74, 98) och IC-ORR var 75% (6/8; 95% CI: 35, 97).
  • ALK-positiva tidigare behandlade med crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 69% (41/59; 95% CI: 56, 81) och IC-ORR var 68% (25/37; 95% CI: 50, 82).
  • ALK-positiva tidigare behandlade med en annan ALK-hämmare än crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 33% (9/27; 95% CI: 16, 54) och IC-ORR var 42% (5/12; 95% CI: 15, 72).
  • ALK-positiva tidigare behandlade med två eller tre ALK-hämmare med eller utan kemoterapi: ORR var 39% (43/111; 95% CI: 30, 49) och IC-ORR var 48% (40/83; 95% CI: 37, 59).
  • ROS1-positiva oavsett tidigare behandling: ORR var 36% (17/47; 95% CI: 23, 52) och IC-ORR var 56% (14/25; 95% CI: 35, 76).

Lorlatinib tolererades i allmänhet. De flesta biverkningarna var milda till moderata och hanterades genom dosreduktion eller uppehåll, eller med medicinsk standardbehandling. Den 26 april 2017 beviljade FDA lorlatinib status som Breakthrough Therapy för behandling av patienter med ALK-positiv metastatisk NSCLC som tidigare behandlats med en eller flera ALK-hämmare.

Pfizer Oncology fortsätter att bygga på sin tradition inom biomarkördrivna terapier genom att utforska nya målinriktade behandlingar och immunterapikombinationsstrategier för att möta viktiga ouppfyllda behov hos patienter.

Om icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
Lungcancer är den främsta orsaken till död i cancer runt om i världen.1 NSCLC svarar för cirka 85 procent av lungcancerfallen och är fortfarande svår att bota, särskilt vid metastaserande sjukdom.2 Cirka 75 procent av NSCLC-patienterna diagnosticeras sent med metastatisk, eller avancerad, sjukdom där överlevnadsgraden efter fem år är endast fem procent.2,3,4

Om lorlatinib
Lorlatinib är en nästa generations ALK/ROS1 tyrosinkinashämmare under utveckling. Den har visats ha mycket hög aktivitet i prekliniska lungcancermodeller med kromosomförändring av både ALK och ROS1. Lorlatinib designades specifikt för att hämma tumörmutationer som driver resistens mot andra ALK-hämmare och för att kunna passera blod/hjärn-barriären.