Regleringen av biobanker ska ses över

Regleringen av biobanker ska ses över

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska se över lagstiftningen som reglerar hantering av och information kring humanbiologiskt material – s.k. biobanksprover.

Syftet med utredningen är bl.a. att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov. Samtidigt ska utredaren säkerställa att hanteringen av vävnadsprover vid biobanker och information om dessa prover fortsatt sker med respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmande.

– Genom en moderniserad reglering av biobanker kan vi underlätta för den praktiska hälso- och sjukvården samtidigt som vi ger bättre förutsättningar för såväl forskning som life sciencearbete, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

– Vi måste stärka Sveriges konkurrenskraft inom medicinsk forskning och då är användningen av biologiskt material i biobanker i kombination med olika registerdata en viktig pusselbit. Vi behöver också få på plats en lagstiftning som stärker samarbetet i vården, men även underlättar för forskning som använder prover med tillhörande personuppgifter, säger minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Till särskild utredare utses Johanna Adami – rektor vid Sophiahemmet högskola och adjungerad professor vid Karolinska institutet.

En delredovisning ska lämnas senast den 1 maj 2017 och slutredovisas senast den 31 december 2017.

Hela kommittédirektivet med utredningens uppdrag hittas genom: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/dir.-201641/