Regeringen och SKL överens om nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Idag 26/1 presenterade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar 444,5 miljoner kronor, varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Gemensamt nationellt system för att korta väntetiderna

Införandet av standardiserade vårdförlopp kommer i första hand att inriktas på att förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart. Syftet med vårdförloppen är att patienten ska erbjudas en välorganiserad och helhetsorienterad vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård.

Cancerdiagnoser där standardiserade vårdförlopp ska införas under 2015 är:

Akut myeloisk leukemi (Blodcancer)

Huvud- och halscancer

Matstrupe- och magsäckscancer

Prostatacancer

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Standardiserade vårdförlopp kommer under Regionala cancercentrum i samverkans ledning tas fram för ytterligare tio cancerdiagnoser under 2015.

–         ­Det är viktigt att ledtiderna blir så korta som möjligt, det är viktigt för den drabbade, de anhöriga och samtidigt inte tumma på kvalitén. Det är precis vad den här överenskommelsen handlar om. Med överenskommelsen vill vi också komma till rätta med de regionala skillnaderna så att vården blir mer jämlik, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

–        Det är oviss och omotiverad väntan vi ska ta bort för cancerpatienterna, säger Anders Knape. Men vi ska samtidigt slå vakt om våra goda medicinska resultat och behålla den tid som behövs för god kvalitet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information:

Gunilla Gunnarsson, Cancersamordnare SKL och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)
Mobil: 070-223 14 11