Rätt behandling i samband med kolorektal kirurgi minskar komplikationer

Rätt behandling före, under och efter kolorektal kirurgi minskar komplikationer och förkortar vårdtider. ERAS-konceptet innebär att vårdpersonalen följer ett program för att optimera bland annat vätske- och näringstillförsel, smärtlindring och eftervård för att minska komplikationer och korta vårdtiderna.

Cancer i tjock- och ändtarm, kolorektal cancer, är efter prostata- och bröstcancer den vanligaste cancerformen i Sverige med drygt 5 800 nya fall per år. Medelåldern vid diagnos är hög, cirka 70 år och patienterna har ofta även andra sjukdomar. Ulf Gustafsson är kirurgen som studerat hur behandling före, under och efter operation påverkar resultatet. I sin avhandling ”Aspects of ERAS-care pathways within colo-rectal surgery” har Ulf Gustafsson i fyra delstudier undersökt olika aspekter av ERAS-programmet och hur följsamheten påverkar patientens återhämtning efter kirurgin.

Vad är ERAS och hur ska protokollet användas?
– ERAS, enhanced recovery after surgery, är ett internationellt protokoll designat för att minska den kirurgiska stress som en kolorektal operation innebär. Det gör man genom att följa evidensbaserade riktlinjer för rätt vätskeersättning, bättre smärtlindring och tidig mobilisering. Det handlar helt enkelt om att optimera patientens förutsättningar för tillfrisknande både före och efter operationen.

Vad är det viktigaste du kommit fram till?
– Rent konkret innebär protokollet att teamet runt patienten registrerar upp till 140 variabler. ERAS är också en databas där komplikationer registreras på ett likartat sätt vilket möjliggör jämförande internationella studier. I den första studien har vi tittat på om följsamheten till protokollet påverkar resultatet och det är helt klart att komplikationerna minskar desto noggrannare man följer protokollet.

Har du funnit något som kommer att ändra på nuvarande ERAS-program?
– I två andra studier har vi funnit att det är viktigt att införa preoperativa blodsockerkontroller, både hos patienter med diagnostiserad diabetes men också de utan. De patienter som har en ”oupptäckt” diabetes har en ökad risk för hyperglykemi efter operationen och därmed också en ökad risk för komplikationer. ERAS-protokollet minskar risken för hyperglykemi efter operationerna.

Varför använder inte alla kliniker ERAS-programmet om det är så effektivt?
– För mig finns det inga argument för att inte använda protokollet, det ger tydliga och synliga förbättringar för patienten och ökar möjligheten att ge mer individanpassad vård. Det krävs dock en del för att implementera ERAS-protokollet. Konsensus och samarbete mellan anestesi, kirurgi, medicin och t ex sjukgymnastik är här avgörande. Sjuksköterskorna som ska se till att få in alla uppgifter har en nyckelroll men ledningen måste vara tydlig med att alla ska arbeta med protokollet. Däremot är det självklart svårare att följa programmet vid akuta operationer. Läs hela avhandlingen på: http://diss.kib.ki.se/