Positivt utlåtande för Xtandi för behandling av kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

Astellas meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har givit ett positivt utlåtande om att Xtandi (enzalutamid) ska få en utökad indikation och godkännas för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer (2).

Om EU-kommissionen formellt godkänner denna nya indikation, blir enzalutamid ett av de första läkemedlen med ett godkännande för behandling i detta kritiska stadium av sjukdomen och där det idag finns betydande medicinska behov.

Enzalutamid fick sitt första EU-godkännande i juni 2013 och är hittills godkänt för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter sviktande androgendeprivationsterapi och där kemoterapi ännu inte är kliniskt indikerat eller när sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling (3).

– Män med kastrationsresistent prostatacancer som inte utvecklat metastaser men som är högriskpatienter, befinner sig i ett stadium då sjukdomen trots hormonbehandling fortskrider men utan synliga tecken, men de kommer med tiden. Målsättningen med att behandla dessa patienter med enzalutamid i ett tidigt skede är att minska risken för ytterligare tillväxt av metastaser med förhoppning om att förlänga livet samt fördröja ytterligare försämring av livskvaliteten. Tillgång till ett effektivt behandlingsalternativ vid detta stadie av sjukdomen innebär en viktig utveckling av behandlingen, säger Maha Hussain, MD, FACP, FASCO, Genevieve Teuton Professor of Medicine, vid Robert H. Lurie Omfattande Cancer Center of Northwestern University, USA, och huvudprövare för PROSPER-studien.

Det positiva utlåtandet från CHMP baseras på resultaten från fas III-studien PROSPER. Studien har utvärderat patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) som blev behandlade med antingen enzalutamid i kombination med standardhandling med hormoner eller med placebo i kombination med standardbehandling med hormoner. Patienterna som inkluderades i studien hade snabbt stigande PSA-värden (prostataspecifikt antigen) trots behandling med hormoner, och inga andra tecken på sjukdomsprogress eller metastasering (1).

Studiens primära effektmått, metastasfri överlevnad (MFS) uppnåddes, definierat som tiden från randomisering till sjukdomsprogress och spridning. Den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som fick enzalutamid i kombination med hormonbehandling jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart hormonbehandling (n=1 401; HR = 0,29 (95% KI: 0,24-0,35); p 0,001) (1).

Resultaten från PROSPER-studien visar att kombinationen med enzalutamid ger en minskad risk för radiografisk progression eller död med 71 procent, jämfört med enbart hormonbehandling (HR=0,29 (95% KI: 0,24–0,35); p<0,001). (1). De vanligaste biverkningarna, av någon grad, som rapporterades ≥10% och vanligare i gruppen som fick enzalutamid i kombination, jämfört med gruppen som fick enbart hormonbehandling var: trötthet (33% jämfört med 14%), värmevallningar (13% jämfört med 8%), hypertoni (12% jämfört med 5 %), illamående (11% jämfört med 9%), fall (11% jämfört med 4%), yrsel (10% jämfört med 4%) och minskad aptit (10% jämfört med 4%) (1). Dessa resultat publicerades i juninumret av New England Journal of Medicine (1).

– CHMPs positiva utlåtande är ett viktigt steg mot att kunna ge vården ett nytt behandlingsalternativ för patienter med kastrationsresistent prostatacancer som inte utvecklat metastaser och som har snabbt stigande prostataspecifikt antigen (PSA-nivå). Detta är patienter med en högre risk att utveckla metastaser och dö av sin sjukdom. Ett formellt godkännande om en utvidgad indikation för enzalutamid inom EU skulle betyda att det finns ett nytt behandlingsalternativ för en patientgrupp med betydande medicinska behov, säger Ove Schebye, medicinsk direktör vid Astellas Pharmas nordiska huvudkontor.

Det positiva utlåtandet från CHMP kommer granskas av EU-kommissionen som har behörighet att godkänna läkemedel för de 28 medlemsländerna i EU samt Island, Norge och Liechtenstein. EU-kommissionen följer i regel CHMPs rekommendationer och förväntas lämna ett slutgiltigt besked under sista kvartalet 2018.

Om PROSPER

Fas III-studien PROSPER som ligger till grund för Astellas ansökan är en internationell, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie. 1 401 patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) blev behandlade med antingen enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner (n=933) eller med placebo i kombination med standardbehandling med hormoner (n=468). Patienterna som inkluderades i studien hade alla förhöjda PSA-värden trots behandling med hormoner, men inga andra tecken på sjukdomsprogress eller metastasering. Patienterna hade snabbt stigande PSA-värden (prostataspecifikt antigen) med en fördubbling under 10 månader eller mindre (1).

Ett sekundärt effektmått i studien visar även att Xtandi kombination med hormonbehandling förlängde mediantiden till behandling med kemoterapi, jämfört med enbart hormonbehandling (39,6 månader jämfört med 17,7 månader (HR=0,21 (95% KI: 0,17-0,26); p<0,001) (1). Resultaten från PROSPER publicerades i juli i New England Journal of Medicine, läs mer om enzalutamid och dessa resultat i pressmeddelandet från den 28 juli 2018 här.