Positivt utlåtande för Nivolumab vid NSCLC

Bristol-Myers Squibb får positivt CHMP-utlåtande inom EU för Nivolumab BMS för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp som fått tidigare behandling

Nivolumab är den första PD1 immuncheckpoint-hämmare som har fått positivt utlåtande av CHMP för behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer.
Ansökan baseras på data från CheckMate-017 som visar förbättrad totalöverlevnad.
Detta är CHMP:s andra positiva utlåtande för behandling med nivolumab, i april 2015 gav de även positivt utlåtande för behandling av avancerat melanom.

Stockholm, 25 maj, 2015 – Bristol-Myers Squibb meddelar att den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP (the Committee for Medicinal Products for Human Use), har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar att Nivolumab BMS (nivolumab), en PD1-immuncheckpoint-hämmare, godkänns för användning till vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC) efter tidigare behandling med kemoterapi. CHMP:s positiva utlåtande ska nu granskas av den Europeiska kommissionen, som är den godkännande myndigheten för läkemedel i den Europeiska unionen (EU).

– Vårt mål är att förändra cancervården genom att tillföra nya behandlingsalternativ och vi rör oss framåt med banbrytande hastighet. Förra månaden fick vi ett positivt CHMP-utlåtande för nivolumab gällande behandling av avancerat melanom. Dagens positiva CHMP-utlåtande för nivolumab vid behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp för oss ännu ett steg närmare vårt löfte att förändra standardbehandlingen av lungcancer, säger Ulrika Brunell Abrahamsson och Peter Klint, Medicinska Rådgivare på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Positivt utlåtande baserat på CheckMate -017 och -063

CHMP:s bedömning bygger på data från två fas 3-studier, CheckMate -017 och CheckMate -063, som båda påvisade effekt och säkerhet för nivolumab hos patienter med avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC) där sjukdomen progredierat efter tidigare behandling med kemoterapi.

CheckMate -017 var en en öppen, randomiserad, klinisk fas III-studie, med patienter som hade progredierat under eller efter tidigare platinabaserad kemoterapi. Resultaten av den på förhand planerade interimsanalysen av CheckMate -017 visar signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS) vid behandling med nivolumab jämfört med docetaxel. Risk för att avlida minskade med 41 % vid behandling med nivolumab jämfört med docetaxel. (Hazard ratio: 0.59 [95% KI: 0.44, 0.79; p=0.00025]). Nyttan med behandlingen observerades oavsett patienternas PD-L1- (programmed death ligand-1) status. Förväntad ett-årsöverlevnad fördubblades nästan vid behandling med nivolumab (42%[95% KI: 34, 50]) jämfört med docetaxel (24%[95% KI: 17, 31]). Medianöverlevnaden (OS) var 9,2 månader i nivolumab-armen (95% KI: 7.3, 13.3) och 6 månader i docetaxel-armen (95% KI: 5.1, 7.3).

CheckMate -063 var en enarmad, multinationell, multicenterstudie i fas II som inkluderar patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där sjukdomen progredierat efter platinabaserad behandling och åtminstone ytterligare en systemisk behandling (65% av patienterna har fått minst tre tidigare behandlingar). Den bekräftade objektiva svarsfrekvensen, tillika studiens primära effektmått, i CheckMate -063 var 14,5 % (17/117) (95 % KI = 8.7, 22.2 ). Förväntad ett-årsöverlevnad var 40,8% (95% KI: 31,6, 49,7) och medianöverlevnaden var 8,2 månader (95% KI: 6, 1, 10,9).

I båda studierna, CheckMate -017 och -063, behandlades patienterna med nivolumab 3 mg/kg varannan vecka. Säkerhetsprofilen för nivolumab har utvärderats hos tusentals patienter som har deltagit i det breda kliniska programmet och behandlingsrelaterade biverkningar (AEs) hanterades i allmänhet med hjälp av etablerade säkerhetsalgoritmer. I CheckMate -017 överensstämde den gynsamma säkerhetsprofilen för nivolumab med tidigare jämförande studier med docetaxel. Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades mer sällan vid behandling med nivolumab jämfört med docetaxel (grad 3–4, 6,9% jämfört med 55%).

Om Nivolumab

Bristol-Myers Squibb har ett brett, globalt utvecklingsprogram bestående av mer än 50 studier för att studera nivolumab på flera olika tumörtyper – som monoterapi eller i kombination med andra behandlingar – i vilka mer än 8 000 patienter har rekryterats världen över.

Den 4 juli 2014 blev nivolumab den första PD1-immuncheckpointhämmaren i världen som fick myndighetsgodkännande när Ono Pharmaceutical Co. meddelade att de fått tillverknings- och försäljningsgodkännande i Japan för behandling av patienter med icke-resektabelt melanom. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) godkände för första gången nivolumab för behandling av patienter med icke-resektabelt eller metastaserande melanom som progredierat efter behandling med Yervoy (ipilimumab) och, om patienterna var BRAF V600-mutationspositiva, en BRAF-hämmare. Den 4 mars 2015 fick nivolumab sitt andra FDA-godkännande för behandling av patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC) med progress under eller efter platinabaserad kemoterapi.

Dessutom har nivolumab studerats vid behandling av patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer. Den 17 april 2015 stoppades en öppen, randomiserad fas III studie (CheckMate-057) som syftade till att utvärdera nivolumab jämfört med docetaxel i tidigare behandlade patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. Studien stoppades tidigare än planerat utifrån en bedömning genomförd av den oberoende dataövervakningskommittén (Data Monitoring Committee, DMC), som drog slutsatsen att studien mött sitt effektmått då den visat på förbättrad totalöverlevnad hos patienter som fått nivolumab jämfört med patienterna som behandlades med docetaxel. Företaget planerar att redovisa dessa data för läkemedelsmyndigheterna.