Positivt CHMP-utlåtande för ALK-hämmaren ceritinib mot svårbehandlad lungcancer

– Ceritinib kommer att bli ett värdefullt behandlingsalternativ för de patienter som inte tål eller är hjälpta av den enda ALK-hämmare som hittills stått till buds, säger Björn Paulsson, chef för den medicinska avdelningen på Novartis Onkologi.

En rekommendation från CHMP innebär som regel ett godkännande inom tre månader.

ALK-positiv lungcancer är en sällsynt och svårbehandlad form av lungcancer. Till skillnad från den allt annat överskuggande andelen lungcancerfall drabbar ALK-positiv lungcancer ofta unga människor som i många fall aldrig har rökt. Tobaksrökning beräknas ligga bakom 90 procent av de drygt 3 800 årliga insjuknanden i lungcancer i Sverige – och ungefär lika många dör av sjukdomen – och de flesta som drabbas är i 70-årsåldern, men i det här fallet är det alltså helt annorlunda.

Sällsynt genavvikelse bakom svårbehandlad lungcancer
Vid ALK-positiv icke småcellig lungcancer har ALK-genen möblerats om med komponenter från en annan gen, EML4, vilket ger upphov till det sjukliga protein som i sin tur driver på tumörutveckling och tumörtillväxt. Sedan en tid tillbaka finns ett läkemedel, crizotinib, som specifikt hämmar ALK, men vissa patienter tål inte behandlingen medan andra inte får tillräcklig behandlingseffekt efter en tid. Ceritinib är det första läkemedlet som godkänts i USA för behandling av spridd ALK-positiv icke småcellig lungcancer hos patienter som inte tolererar crizotinib eller där sjukdomen fortskrider trots behandling. CHMP bedömer att de data för ceritinib som idag finns tillgängliga är ofullständiga, men i ljuset av att nya behandlingsalternativ vid denna svåra sjukdom är så angelägna rekommenderar CHMP ett villkorat godkännande där data får kompletteras efterhand.

– I Sverige beräknas mellan 100 och 150 lungcancerpatienter ha ALK-positiva tumörer och det är för dem som ceritinib nu kan bli ett alternativ om de inte är hjälpta av crizotinib, säger Björn Paulsson.


Kort om lungcancer och ALK

Globalt är lungcancer den dödligaste cancerformen hos både kvinnor och män. I Sverige är lungcancer den dödligaste cancerformen bland män, men antalet drabbade kvinnor ökar. År 2013 dog 3 834 personer i Sverige av sjukdomen.

Icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer), NSCLC, utgör mellan 85 och 90 procent av de cirka 1,6 miljoner fall som årligen får diagnosen lungcancer världen över.

I minst hälften av NSCLC-fallen finns en genetisk förändring som driver på sjukdomsutvecklingen. När man utför molekylär testning är det två sådana genförändringar som anses särskilt viktiga; EGFR och ALK.

Vid ALK-positiv NSCLC har delar av generna EML4 och ALK bytt plats och smält samman till en abnorm ALK-gen som uttrycker ett ALK-fusionsprotein som driver på tumörtillväxt. Mellan fyra och sju procent av NSCLC-fallen bedöms vara ALK-positiva.

Om studien ASCEND-1
CHMP:s rekommendation baseras på data från studien ASCEND-1. Det gjorde också den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA när de godkände ceritinib med så kallad Breakthrough Therapy Designation, ett expressförfarande för att påskynda godkännandet av särskilt angelägna behandlingar. ASCEND-1 visade bland annat att tumörsvarsfrekvensen (Overall Response Rate, ORR) för ceritinib, 750 mg/dag, var 58,5 procent och den progressionsfria överlevnaden (PFS) var 8,2 månader i median. Av de totalt 246 NSCLC-patienterna hade drygt hälften, 124 patienter, hjärnmetastaser vid studiens start. För dessa patienter var ORR, tumörsvarsfrekvensen, 54 procent och den progressionsfria medianöverlevnaden (PFS) var 6,9 månader.

För patienter med hjärnmetastas vid studiestart som tidigare hade fått behandling med ALK-hämmare var ORR 50 procent respektive 69,2 procent för dem som aldrig behandlats med ALK-hämmare.

För patienter utan hjärnmetastaser som tidigare fått behandling med ALK-hämmare var ORR 54,6 procent och PFS var 6,9 månader i median. ORR för patienter utan hjärnmetastaser som aldrig behandlats med ALK-hämmare var 66,3 procent. För dessa patienter var den progressionsfria överlevnaden 18,4 månader i median.

De vanligaste biverkningarna, som förekom hos mer än hälften av patienterna, var diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor och trötthet (fatigue).

Ceritinib marknadsförs i USA under namnet Zykadia.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34