Positiva studieresultat för avancerad lungcancer

Nya positiva studieresultat för avancerad lungcancer; Tidig kombinationsbehandling med immunterapi gav 38 procent minskad risk för förvärrad sjukdom.

Patienter med en viss typ av lungcancer som behandlas med läkemedlet Tecentriq ▼ i kombination med Avastin och cytostatika hade 38 procent mindre risk för att sjukdomen förvärras, än patienter som enbart fick Avastin och cytostatika. Det visar en ny studie som presenterades under gårdagen vid den europeiska cancerkongressen ESMO IO, i Genève.

I den nu aktuella fas III-studien (IMpower150) ingick 1 202 patienter med avancerad eller spridd icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp, som inte behandlats med cytostatika tidigare. De behandlades antingen med Tecentriq i kombination med Avastin och cytostatika, eller enbart med Avastin och cytostatika. I studien ingick även en grupp som behandlades med Tecentriq i kombination med cytostatika.

Resultaten visar bland annat att:

De som fick Tecentriq i tillägg till cytostatika och Avastin hade en 38 procent minskad risk för att deras sjukdom skulle förvärras (progressionsfri överlevnad), jämfört med dem som fick enbart Avastin och cytostatika (hazard ratio [HR]=0.62; p<0,0001 95 % CI: 0.52-0.74)
Vid 12 månaders uppföljning hade 37 % av patienterna som fick Tecentriq i tillägg till Avastin och cytostatika ingen progression av sin sjukdom, jämfört med 18 % av patienterna i den grupp som behandlades med endast Avastin och cytostatika.
Anders Vikström, överläkare vid lungkliniken vid universitetssjukhuset i Linköping ser resultaten som mycket uppmuntrande:

”Jag hoppas att resultaten ska kunna översättas till överlevnad vid senare uppföljning. Det här kan bli ett bättre alternativ för de lungcancerpatienter som i dagsläget har de sämsta framtidsutsikterna. Idag behandlas de med cytostatika med eller utan tillägg av Avastin. Med tillägg av Tecentriq kan dessa patienter förhoppningsvis leva längre.”

Adam Szulkin, medicinsk terapiområdeschef immunonkologi, lungcancer på Roche AB i Sverige, pekar på den progressionsfria överlevnaden efter tolv månader:

”I studien har man sett att man genom att lägga till Tecentriq får en fördubbling av antalet patienter vars sjukdom inte försämrats efter ett år. Det är ett mycket positivt resultat för patienter som drabbas av lungcancer.”

Om Tecentriq

Tecentriq (atezolizmab) är ett så kallat immunterapeutiskt läkemedel med syfte att stärka immunförsvarets möjligheter att upptäcka och angripa cancerceller. Läkemedlet är en antikropp som binder till och blockerar ett protein (PD-L1) som finns på cancerceller och/eller immunceller. När PD-L1 binder till sina receptorer innebär det att immunförsvaret mot cancercellerna försvagas. Genom att blockera PD-L1 återställer Tecentriq immunförsvarets förmåga att känna igen och bekämpa cancercellerna. Läkemedel med denna typ av verkningsmekanism kallas checkpoint-hämmare. Tecentriq är godkänt inom EU, i USA och ett 50-tal andra länder för patienter med tidigare behandlad spridd icke-småceller lungcancer, och lokalt avancerad urotelial cancer.