Positiva resultat för Opdivo vid avancerat melanom

Positiva resultat från fas III-studie med Opdivo (nivolumab) på patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats med Yervoy (ipilimumab). Första presentationen av fas III-resultat för en PD-1 immuncheckpointhämmare

·  32 % av de patienter som behandlats med Opdivo svarade på behandling jämfört med 11 % av de som behandlats med kemoterapi

·  Majoriteten (95 %) av patienterna i Opdivo-gruppen fortsatte att svara på behandlingen under studiens gång och därför har inte mediantiden för behandlingssvar kunnat uppmätas

·  Förekomsten av biverkningar var lägre för dem som behandlades med Opdivo jämfört med kemoterapi: biverkningar som var relaterade till Opdivo hanterades i enlighet med behandlingsrekommendationer

Bristol-Myers Squibb meddelar idag positiva resultat från CheckMate -037. Studien är en randomiserad, kontrollerad och öppen fas III-studie med syfte att utvärdera Opdivo (nivolumab), en PD-1 immuncheckpointhämmare, jämfört med kemoterapi (investigator´s choice chemoterapy, ICC) hos patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats med Yervoy (ipilimumab). Baserat på en planerad interimsanalys av ett primärt effektmått, var den objektiva responsen (ORR) 32 % (95 % CI=24,41) hos patientgruppen som fick Opdivo (n=120) respektive 11 % (95 % CI=4,23) hos ICC kontrollgruppen (n=47) hos patienter med minst 6 månaders uppföljning. Majoriteten (95 %) av patienterna i Opdivo-gruppen fortsatte att svara på behandling under studiens gång och därför har inte mediantiden för behandlingssvar kunnat uppmätas. Responsen (ORR) baserades på RECIST- kriterier som utvärderas av en oberoende granskningskommitté. Dessa data uppmärksammades idag på pressträffen under den europeiska cancerkongressen (ESMO 2014) i Madrid och kommer även att presenteras vid presidentssymposiet senare i eftermiddag (Abstrakt #LBA3_PR).

“Det här är första gången det presenteras resultat från en fas III-studie i vilken cancerpatienter behandlats med en PD-1-hämmare. Att en tredjedel av patienterna fick ett påtagligt svar på behandlingen (objektiv respons) samtidigt som biverkningar av grad 3 eller 4 noterades för mindre än en tiondel är mycket lovande. Det skall nu bli mycket intressant att ta del av kommande resultat från studien för att se vilken överlevnadsvinst som behandlingen gav” säger Gustav Ullenhag, onkolog vid Uppsala Akademiska Sjukhus.

Säkerhetsdata rapporterades på alla patienter som behandlades med Opdivo (n= 268) och ICC (n=102). Majoriteten av biverkningarna som rapporterades för Opdivo (AEs) var av grad 1/2 och kunde hanteras enligt behandlingsrekommendationer. Biverkningar av grad 3/4 var mindre förekommande i patientgruppen som behandlades med Opdivo (9 % jämfört med 31 % av patienterna i kemoterapigruppen). Allvarligare biverkningar av grad 3/4 rapporterades hos 5 % av Opdivo-patienterna respektive 9 % av ICC-patienterna. Det förekom inga pneumonier (inflammatorisk lungsjukdom) av grad 3/4 med Opdivo. Avbruten behandling pga. biverkningar av någon grad inträffade hos 2 % av de patienter som behandlades med Opdivo och hos 8 % av de patienter som behandlades med ICC. Inga dödsfall beroende på toxicitet relaterade till studieläkemedelen har rapporterats.

”Den här andra omgången av positiva resultat för Opdivo på patienter med avancerat melanom medför en djupare förståelse för den potential som immunonkologi har för denna sjukdom”, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige. ”Resultaten bekräftar vår övertygelse om immunonkologins potential, och vårt breda forskningsprogram fortsätter att utvärdera Opdivo på patienter med avancerat melanom i olika linjer av behandling, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel.”

I juni meddelade Bristol-Myers Squibb att en randomiserad, blind och jämförande fas III-studie, med syfte att utvärdera Opdivo mot dacarbazine på patienter med tidigare obehandlat avancerat melanom med BRAF av vildtyp (CheckMate-066) stoppades i förtid. Detta skedde på grund av att en analys, utförd av en oberoende dataövervakningskommitté, visade överlägsen totalöverlevnad hos patienter som fick Opdivo jämfört med kontrollgruppen. Bristol-Myers Squibb arbetar tillsammans med prövare för en framtida presentation och publicering av resultat från CheckMate -066.

Bristol-Myers Squibb har föreslagit namnet Opdivo vilket, om det blir godkänt av läkemedelsmyndigheterna, kommer att vara ett varumärkesskyddat namn för nivolumab.

Om Checkmate 037

Checkmate -037 är en randomiserad fas III-studie (n=370) med syfte att uppskatta ORR hos patienter som behandlats med Opdivo samt jämföra totalöverlevnad (OS) för de patienter som fått Opdivo med de patienter som fått ICC. Patienterna i studien randomiserades 2:1 och fick antingen Opdivo 3 mg/kg som intravenös infusion varannan vecka (n=268) eller ICC (dacarbazine 1000 mg/m2 var tredje vecka eller carboplatin (AUC) 6 plus paclitaxel 175 mg/m2 var tredje vecka; n=102) tills progression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna klassificerades utifrån PD-1-liganduttryck, BRAF-status (vildtyp eller muterad) och bäst respons på tidigare behandling med Yervoy. Primära effektmått i studien var ORR och total överlevnad (OS). Respons, mätt med RECIST-kriterier (RECIST 1.1 enligt IRRC, Immune Related Response Criteria) bedömdes 9 veckor efter randomisering, var sjätte vecka de första 12 månaderna och därefter var 12e vecka. En interimsanalys av OS hade inte skett vid tidpunkten av ORR analysen.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja ”reglerande” signalvägar såsom checkpointvägar, för att gömma sig och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo är en human PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 (programmed death-1) som uttrycks på aktiverade T-celler.

Bristol-Myers Squibb har ett brett globalt utvecklingsprogram för att studera Opdivo för olika cancerformer. Det består av mer än 35 studier med Opdivo som monoterapi eller i kombination med andra behandlingsregimer, och omfattar över 7 000 patienter världen över. Bland dessa finns flera potentiella registreringsstudier på icke-småcellig lungcancer (NSCLC), malignt melanom, njurcellskarcinom (RCC), huvud- och halscancer, glioblastom och non-Hodgkins lymfom.

År 2013 gav den amerikanska läkemedelsmyndigheten Opdivo (nivolumab) ett så kallat fast track för melanom och RCC. I april 2014 inledde företaget en ansökan för användning av Opdivo på patienter som tidigare behandlats i tredje linjen vid NSCLC av skivepiteltyp och man räknar med att slutföra inlämnadet i slutet av året. I maj 2014 utsåg amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, Opdivo till så kallad genombrottsterapi för behandling av patienter med Hodgkins lymfom som sviktat på autolog stamcelltransplantation och brentuximab. Den 4e juli meddelade Ono Pharmaceuticals att Opdivo fått tillverknings- och marknadsgodkännande i Japan för behandling av patienter med icke operabelt melanom, vilket gör Opdivo till den första PD-1 immuncheckpointhämmare att få regulatoriskt godkännande över hela världen. Den 26:e september meddelade Bristol-Myers Squibb att amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, gett ”priority review” d.v.s. förkortad handläggningstid för Opdivo vid indikationen tidigare behandlat avancerat melanom med målet att ha ett beslut 30:e mars 2015. Amerikanska läkemedelsmyndigheten gav också Opdivo genombrottsterapistatus för samma indikation. Inom EU har Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) meddelat att man ska utvärdera marknadstillstånd för Opdivo för behandling av avancerat melanom. Ansökan har även blivit accepterad att genomgå en påskyndad utvärdering ”accelerated assessment” av EMAs kommitté för läkemedel (CHMP).