Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer


Tecentriq, injektionsflaska 1200 mg / 20 ml Användning: Intravenöst

Tecentriq▼ i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad småcellig lungcancer. Det är det första betydande behandlingsframsteget för denna patientgrupp på över 20 år.

Under den nu pågående världskongressen om lungcancer (WCLC) presenterades data från fas III-studien IMpower133, vilken är den första fas III studien som visar att kombination av immunterapi och kemoterapi ger förlängd överlevnad vid avancerad SCLC. I studien randomiserades tidigare obehandlade patienter till behandling med antingen PD-L1 hämmaren Tecentriq (atezolizumab) i kombination med etoposid och karboplatin, eller samma kemoterapi i kombination med placebo.

Resultaten från studien visar att den grupp som behandlades med Tecentriq i kombination med kemoterapi levde signifikant längre jämfört med placebogruppen (12.3 respektive 10.3 månader. HR för överlevnad: 0.70; (95%[KI], 0.54-0.91); p=0.007). Mediantiden för uppföljning var 13.9 månader. Biverkningsprofilen för Tecentriq i kombination med etoposid och karboplatin var överensstämmande med tidigare rapporterade biverkningsprofiler för de individuella läkemedlen.1

– Resultaten visar på ett stort framsteg för behandlingen av en av de svåraste formerna av lungcancer, där det inte skett något framsteg på flera decennier. Vi ser samtidigt ett behov av att, i samarbete med professionen, hitta biomarkörer för att i framtiden kunna skräddarsy behandling med immunterapi, säger Adam Szulkin, medicinsk terapiområdeschef immunonkologi, lungcancer på Roche i Sverige.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 – 726 12 00.

Referenser

1. Horn L. et al. NEJM.org. September 25, 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1809064