Positiva nyheter för patienter med KLL

Resultat från en ny fas III studie visar att Imbruvica (ibrutinib) i kombination med standardbehandlingen kemoterapi (bendamustin och rituximab (BR)) har kunnat minska progressionsrisken för kronisk lymfatisk lymfom (KLL) med 80 procent. Resultaten presenteras under den pågående kongressen American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago.

Resultaten visar också på en signifikant förbättring hos patienter med relapserande eller refraktärt KLL vad gäller andelen som svarade på läkemedelsbehandlingen (ORR). Vidare så flyttades 31 procent av de patienter som fick progression över från kontrollarmen till att få Imbruvica.

  • Dessa nya resultat visar att det finns ett ytterligare alternativ för de patienter som har fått ett återfall i sin KLL eller inte svarar på sin nuvarande behandling säger Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director, Janssen.

Tidigare i år rekommenderade IRC (Independent Review Committee) att patienter i gruppen som fick placebo samt BR istället erbjöds Imbruvica samt BR vid sitt nästa behandlingstillfälle. Anledningen var att HELIOS-studien, vid en förutbestämd
interimsanalys, visat signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad (PFS) för gruppen som fick Imbruvica samt BR jämfört med kontrollarmen (det primära effektmålet i studien) samt även andelen patienter som svarade på läkemedelsbehandlingen (ORR) vilket var det sekundära effektmålet.

HELIOS

HELIOS är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter fas III-studie. Studien har utförts i 21 länder, däribland Sverige. I studien har 578 patienter som antingen fått återfall eller blivit resistenta och som har fått minst en tidigare behandling för KLL deltagit. Patienterna fick antingen kombinationsbehandling med Imbruvica samt bendamustin och rituximab (BR) eller placebo samt BR.1 Det primära effektmålet var progressionsfri överlevnad (PFS) och det sekundära effektmålet var total överlevnad och andelen patienter som svarade på behandlingen (ORR).

De vanligaste biverkningarna i studien har varit neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) samt illamående. Av patienterna som fick Imbruvica samt BR hade 58,2 procent neutropeni och 36,9 procent illamående jämfört med 54,7 procent neutropeni och 35,2 procent illamående hos patienterna i kontrollarmen.1

För ytterligare information besök gärna: ClinicalTrials.gov.

Om Imbruvica (ibrutinib)
Imbruvica är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som har fått minst en tidigare behandlingsregim samt behandling av patienter med mantelcellslymfom (MCL) som har fått minst en tidigare behandling. Imbruvica verkar genom att blockera ett specifikt protein som kallas Brutons tyrosinkinas (BTK). BTK sänder viktiga signaler som talar om för B-celler att mogna och producera antikroppar och behövs av specifika cancerceller för att föröka sig och spridas. Imbruvica riktar in sig på och blockerar BTK, vilket hämmar cancercellers överlevnad och spridning. Imbruvica är en tablettbehandling.