Positiva data för Zytiga, abirateronacetat, vid metastaserad PC

Abirateronacetat visade signifikant klinisk nytta för patienter med högrisk metastaserad hormonnaiv prostatacancer (mHNPC), genom förbättrad totalöverlevnad och radiografisk progressionsfri överlevnad

Den 4 juni, under Plenary Session vid 2017 års American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago, presenterades resultaten från den registreringsgrundande Fas 3-studien LATITUDE, vilken visade att Zytiga® (abirateronacetat) plus prednison, i kombination med androgendeprivationsterapi (ADT), jämfört med ADT plus placebo, uppvisade en signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS) och radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) för patienter med nydiagnosticerad högrisk metastaserad hormonnaiv prostatacancer (mHNPC) (patienter som ej tidigare behandlats med ADT).1

LATITUDE-studien visade att behandling med abirateronacetat plus prednison, i kombination med ADT, minskade risken för död med 38 % jämfört med ADT och placebo (Hazard Ratio [HR]=0.62; 95 % CI [0.51 till 0.76], p<0.0001). Ytterligare resultat visade att behandling med abirateronacetat plus prednison, i kombination med ADT, minskade risken för sjukdomsprogression, mätt med radiografi, eller död med 53 % jämfört med ADT plus placebo hos patienter med mHNPC (HR=0.47; 95 % CI [0.39 till 0.55], P <0.0001).1 Median-rPFS var 33.0 månader med ADT i kombination med abirateronacetat plus prednison, jämfört med 14.8 månader med ADT och placebo.1

Utöver att ha uppnått signifikanta förbättringar för båda de primära effektmåtten OS och rPFS, mötte LATITUDE-studien samtliga sekundära effektmått, med signifikanta förbättringar i

abirateronacetat plus prednison-armen avseende tid till: smärtprogression, initiering av nästa efterföljande behandling för prostatacancer, initiering av kemoterapi, prostataspecifikt antigen (PSA)-progression (alla p<0.0001), samt nästa skelettrelaterade händelse (p=0.0086).1

I Sverige deltar 5 kliniker i LATITUDE-studien.

-SLUT-

1 Fizazi, K. LATITUDE: A phase III, double-blind, randomized trial of androgen deprivation therapy with abiraterone acetate plus prednisone or placebos in newly diagnosed high-risk metastatic hormone-naive prostate cancer. Abstract LBA3. Presented at the 2017 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, 4th June 2017. Available at: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1704174 Accessed June 2017.