Positiv utveckling av cancervården i norra regionen

Socialstyrelsen har lämnat sin årliga rapport om uppföljningen av landets sex regionala cancercentrum (RCC), där man redovisar hur väl landstingen och RCC i varje sjukvårdsregion uppfyller kriterierna för arbetet med den nationella strategin för cancervården. Enligt Socialstyrelsen ser man en positiv utveckling av cancervården i norra regionen.

Enligt Socialstyrelsens rapport är norra regionen den som, efter två års arbete, uppfyller samtliga kriterier. Styrkorna och framgångsfaktorerna är många i den norra regionen. Det finns en god samsyn kring viktiga frågor för cancervårdens utveckling i regionen. Socialstyrelsen framhåller att samarbetsviljan och vanan att samverka, bidrar till att arbetet med att uppfylla den nationella cancerstrategin är framgångsrikt och därmed till nytta för patienterna.

Exempel på detta är att regionens cancerpatienter i allt större utsträckning får sin behandling planerad vid multidisciplinära konferenser/ronder, där flera kompetenser, exempelvis kirurg, onkolog, radiolog och patolog samråder. Utbyggnad av distansteknik gör också att sjukhus i regionen kan kommunicera direkt med universitetssjukhuset vid sådana ronder.

Det är viktigt för att varje patient ska få bästa tänkbara behandling, utifrån individens sjukdom och övriga förutsättningar. Allt fler cancerpatienter i norra regionen får idag också en kontaktsjuksköterska och målet är att alla ska erbjudas det. Kontaktsjuksköterskan är av stor betydelse för patienten och ökar både trygghet och möjlighet till delaktighet.

För att bidra till att ge patienter i livets slutskede en så bra vård som möjligt har en webbutbildning om palliativ vård tagits fram av RCC Norr. Alla medarbetare i regionens landsting som möter palliativa patienter kan ta del av utbildningen, och den är även tillgänglig för kommunernas medarbetare.

Under 2014 följde Socialstyrelsen upp de kriterier som gäller för år två efter starten av RCC:

• Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad av landstings-/regionledningar.

• Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av landstings-/regionledningar.

• Det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har inletts.

• En plan för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har beslutats av landstings-/regionledningar och implementeringen av planen har inletts.

Norra regionen var den enda regionen i landet som uppfyllde alla fyra kriterier. Norra regionen består av landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och region Jämtland.

Läs mer i rapporten Uppföljning av regionala cancercentrum 2014.