Positiv rekommendation för Opdivo i kombination med Yervoy för behandling av avancerat malignt melanom

Bristol-Myers Squibb har fått en positiv rekommendation från CHMP för Opdivo® (nivolumab) i kombination med Yervoy® (ipilimumab) för behandling av avancerat malignt melanom

För första gången har en kombination av två immunonkologiska läkemedel för avancerat malignt melanom fått en positiv rekommendation från CHMP. Rekommendationen baseras på effekt- och säkerhetsdata från de två studierna CheckMate -067 och CheckMate -069.

Bristol-Myers Squibb meddelar att den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP (the Committee for Medicinal Products for Human Use), rekommenderar att Opdivo i kombination med Yervoy godkänns för behandling av avancerat (metastaserande eller inoperabelt) malignt melanom hos vuxna patienter. CHMP har lagt till ett informativt utlåtande till den breda indikationen där de framhåller att i förhållande till Opdivo som monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy endast visats hos patienter med lågt PD-L1 uttryck. CHMP:s positiva rekommendation ska nu granskas av den Europeiska kommissionen (EC), den godkännande myndigheten för läkemedel i den Europeiska unionen (EU). Opdivo som monoterapi är redan godkänd inom EU för behandling av avancerat malignt melanom, behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av såväl skivepiteltyp som icke skivepiteltyp samt för behandling av avancerad njurcellscancer (RCC).

– Vi började vår banbrytande forskning inom immunonkologi med studier av Yervoy inom avancerat malignt melanom. Denna forskning ledde oss vidare till utvecklingen av Opdivo, som nu är ett viktigt behandlingsalternativ för patienter med avancerat malignt melanom. Nu fortsätter vi arbetet med att hitta nya behandlingsalternativ genom att studera en kombinationsbehandling av dessa två immunonkologiska läkemedel. Vi är tacksamma för att CHMP har rekommenderat ett godkännande av Opdivo i kombination med Yervoy för malignt melanom och vi ser fram emot EU-kommissionens beslut, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Om studierna CheckMate -067 och CheckMate -069
CHMP:s bedömning baseras på data från två studier, CheckMate -067 och CheckMate -069. Dessutom ingår data från fas I-studien CA209-004 som utvärderat kombinationen av Opdivo och Yervoy hos patienter med avancerad malignt melanom.

CheckMate -067 är en dubbelblind, fas III-studie som utvärderat behandling med Opdivo i kombination med Yervoy, samt Opdivo som monoterapi jämfört med Yervoy som monoterapi hos tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom. I studien ingick patienter som hade BRAF V600-positiva mutationer och patienter utan BRAF-mutation (så kallad vildtyp). De primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

CheckMate -069 är en dubbelblind, randomiserad fas II-studie som utvärderat kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy jämfört med Yervoy som monoterapi hos tidigare obehandlade patienter med metastaserande eller inoperabelt malignt melanom. I studien ingick patienter med både BRAF WT (vildtyp) icke-muterat melanom och patienter med BRAF V600-positiva mutationer. Det primära effektmåttet var högre objektiv svarsfrekvens (ORR) hos patienter som hade tumörer av typen icke-muterat (vildtyp) BRAF. Sekundära effektmått inkluderade ORR hos patienter med BRAF V600-positiva mutationer och säkerhet. Totalöverlevnad (OS) var ett explorativt effektmått.

Allvarliga biverkningar

I Checkmate 067 rapporterades allvarliga biverkningar hos 73 procent av patienterna som fick kombinationen Opdivo plus Yervoy jämfört med 37 procent hos dem som fick Opdivo som monoterapi. 43 procent av patienterna som fick kombinationsbehandlingen avslutade behandlingen i förtid jämfört med 14 procent av patienterna som fick monoterapi, 55 procent av patienterna som fick kombinationsbehandlingen fick förlängd dosintervall jämfört med 28 procent av patienterna som fick monoterapi och 72 procent av patienterna som fick kombinationsbehandlingen fick allvarliga biverkningar av grad 3 eller 4 jämfört med 44 procent av patienterna som fick monoterapi. De vanligaste allvarliga biverkningar som rapporterades hos minst tio procent av patienterna var diarré (13 procent vid kombinationsbehandlingen jämfört med 2,6 procent vid monoterapi), kolit (10 procent vid kombinationsbehandlingen jämfört med 1,6 procent vid monoterapi) och pyrexia (10 procent vid kombinationsbehandlingen jämfört med 0,6 procent vid monoterapi).

Vanliga biverkningar

I Checkmate 067 var de vanligaste biverkningarna, som rapporterades hos minst 20 procent av patienterna som fått kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy trötthet (59 procent), hudutslag (53 procent), diarré (52 procent), illamående (40 procent), pyrexia (37 procent), kräkningar (28 procent) och dyspné (20 procent).