Poolade data från fas 1-studier på allogen UCART19 vid recidiverande/refraktär akut lymfoblastisk leukemi

Servier och Allogene Therapeutics presenterar poolade data från fas 1-studier på allogen UCART19 vid recidiverande/refraktär akut lymfoblastisk leukemi

– 82% av patienterna uppnådde komplett remission då den lymfocyteliminerande behandlingen innefattade en anti-CD52 monoklonal antikropp (mAb)
– Säkerhetsprofilen för UCART19 förefaller vara hanterbar, utan evidens på måttlig eller svår GvHD (graft-versus-host disease) och utan allvarlig neurotoxicitet
– Analyser indikerar att en anti-CD52-antikropp kan bidra väsentligt till cellexpansion av AlloCAR T™ och är nu obligatoriskt i UCART19-studierna

Paris, Frankrike och södra San Francisco, Kalifornien, USA den 4 december 2018 – Servier, ett oberoende internationellt läkemedelsföretag, och Allogene Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ALLO), ett bioteknikföretag som arbetar med produkter i kliniskt stadium och som leder utvecklingen av allogena CAR T-cancerterapier (AlloCAR T™), tillkännagav idag resultaten från en uppdaterad analys av poolade kliniska data från två pågående fas 1-studier på UCART19, den första allogena CAR T-cellsterapin i klinisk prövning, hos pediatriska (PALL) och vuxna (CALM) patienter med recidiverande/refraktär akut lymfoblastisk leukemi (ALL) av B-cellstyp.

Analysen visade att 82% (14/17) av patienter som fick en lymfocyteliminerande behandling bestående av fludarabin, cyklofosfamid och en anti-CD52-antikropp (FCA) uppnådde komplett remission (CR) eller komplett remission med inkomplett återhämtning av blodvärden (CRi). Hos de fyra patienter som endast behandlades med fludarabin och cyklofosfamid (FC) var expansionen av UCART19 minimal och ingen respons erhölls. Sammanlagt uppnådde 67% (14/21) av patienterna CR/CRi. Dessa data indikerar att en anti-CD52-antikropp är ett viktigt tillskott till den lymfocyteliminerande behandlingen vid allogen CAR T-cellsexpansion. De vanligaste biverkningarna var relaterade till cytokinstorm (cytokine release syndrome, CRS) och generellt sett hanterbara.

Dessa resultat presenterades idag av studiens huvudprövare Reuben Benjamin, MBBS, PhD, vid King’s College Hospital i London under en muntlig session vid American Society of Hematology (ASH) 60e årliga möte i San Diego.

Läs hela Pressmeddelandet här