Pivotal studie med avelumab visar på positiva resultat vid metastatiskt Merkelcellskarcinom

Pivotal studie med avelumab visar på positiva resultat vid metastatiskt Merkelcellskarcinom

Den första pivotala studien med Mercks och Pfizers anti-PD-L1 antikropp avelumab visar på kliniskt meningsfulla tumörsvar vid tidigare behandlad metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC)

Resultaten från en internationell Fas II multicenterstudie hos 88 patienter med metastatiskt MCC utgör det största datamaterialet för någon anti-PD-L1/PD-1 molekyl som rapporterats för denna patientgrupp

Planen är att ansöka om marknadsgodkännande baserat på dessa resultat

Den 6 juni 2016 offentliggjorde Merck och Pfizer resultaten från den första pivotala internationella öppna fas II multicenterstudien av avelumab*. Studien visar på en objektiv respons (objective response rate, ORR) på 31,8%(28 av 88 patienter; 95,9% konfidensintervall: 21,9–43,1%) i den förplanerade primäranalysen av studien, och en hanterbar säkerhetsprofil för patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC) som behandlades med avelumab i andra linjen eller senare. Tumörresponsen var snabb, 78,6% av patienterna (22 av 28) svarade inom sju veckor efter behandlingsstart, och varaktig, 82,1% av patienterna (23 av 28) svarade fortfarande vid tidpunkten för analys. Inga oväntade säkerhetssignaler rapporterades. Studien presenterades vid American Society of Clinical Oncologys (ASCOs) 52:a Annual Meeting i Chicago.

Tumörrespons i nästan en tredjedel av patienterna, och att majoriteten fortfarande svarar efter sex månader innebär ett potentiellt genombrott i behandlingen av denna utmanande sjukdom”, säger prövningsledaren Howard L. Kaufmann, M.D., FACS, Rutgers Cancer Institute of New Jersey, USA. ”Idag är kemoterapi den enda tillgängliga behandlingen för avancerade stadier av denna aggressiva typ av hudcancer, och andelen tumörsvar är varken tillfredsställande eller varaktig.”

Metastatiskt MCC har dålig prognos, mindre än 20% av patienterna lever längre än fem år.1 Kemoterapi betraktas som ett alternativ för andralinjesbehandling av metastatiskt MCC, men används ändå inte allmänt. Gällande riktlinjer rekommenderar att dessa patienter deltar i kliniska prövningar.2

I studien uppnådde åtta patienter (9,1%) total respons och 20 patienter (22,7%) partiell respons. Tumörrespons sågs hos patienter oberoende av förekomst av biomarkörer PD-L1 och Merkellcellspolyomavirus. Progression-free survival rate (PFS) vid 6 månader var 40% (95% konfidensintervall: 29-50%). Tidiga data visar också på en overall survival rate (OS) vid 6 månader på 69% (95% konfidensintervall: 58-78%) och en median OS på 11,3 månader (7,5 – 14,0 månader). De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar vilka uppkom hos 70,5% av patienter var trötthet (23,9%) och infusionsrelaterade reaktioner (17,0%), alla dessa var av grad 1 eller 2. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 rapporterades hos fyra patienter (4,5%). Inga grad 4-relaterade biverkningar eller dödsfall inträffade.

Avelumab har fått ett antal regulatoriska beteckningar inom MCC från amerikanska FDA och European Medicines Agency, EMA, bland annat orphan drug (särläkemedel) (FDA och EMA), Fast Track och Breakthrough status (FDA). Inlämnade av ansökan för marknadsgodkännande av MCC indikationen planeras baserat på dessa data.

Om JAVELIN Merkel 200

Javelin Merkel 200 är en internationell öppen fas II multicenterstudie av avelumab med 88 patienter med metastatisk MCC. Patienterna i studien var i de flesta fall äldre (medianålder 72,5 år, åldersspann 33-88 år) och tidigare behandlade med minst en omgång kemoterapi (en [59,1%], två [29,5%] eller tre eller fler [11,4%] tidigare behandlingar). Patienterna fick avelumab 10mg/kg intravenöst en gång varannan vecka. Den protokolldefinierade datasamlingen för effekt och säkerhet bestod av alla patienter som fått minst en dos av studiens behandling. Cut-off för den planerade primära analysen var 6 månader efter behandlingsstart av studiens sista patient. Det primära resultatmålet för studien var bästa övergripande respons enligt RECIST v1.1 bedömt av en oberoende granskningskommitté. Sekundära resultatmål var varaktighet av respons, PFS, OS responsstatus enligt RECIST vid 6 och 12 månader, säkerhet och tolererbarhet, farmakokinetik och immunogenicitet.

*Avelumab är föreslaget International Nonproprietary Name för den monoklonala antikroppen anti-PD–L1 (MSB0010718C). Avelumab är under klinisk utveckling och har ännu inte vistas vara säkert och effektivt. Det finns inga garantier för att någon produkt kommer att godkännas enligt den sökta indikationen av någon läkemedelsmyndighet i världen.

Referenser

1.Lemos B, Storer B, Iyer J, et al. Pathologic Nodal Evaluation Improves Prognostic Accuracy in Merkel Cell Carcinoma: Analysis of 5,823 Cases as the Basis of the First Consensus Staging System for this Cancer. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010;63:751-761.

2.NCCN Merkel Cell Carcinoma Guidelines Version I. 2016. Available from: www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/mcc.pdf. Accessed April 2016.