Personcentrerad app hjälper kvinnor med bröstcancer

Personcentrerad app hjälper kvinnor med bröstcancer

De personliga mötena i vården kan med framgång kompletteras av ett personcentrerat e-hälsostöd. En preliminär utvärdering med bröstcancerpatienter visar att en nyutvecklad app kan ge stöd och hjälp för att hantera bröstcancerbehandlingens symptom och biverkningar.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har utvecklat och preliminärt utvärderat en interaktiv app för personcentrerad e-hälsa som underlättar denna egenvård. Appen, kallad Care Expert, har utvecklats just för kvinnor under behandling för bröstcancer och innehåller funktioner för självskattning av hälsa och livskvalitet, självmonitorering, självvalidering och direktrapportering till personens egen kontaktsjuksköterska.

Den nya appen ger stöd så att patienterna under behandlingen själva kan identifiera eventuella symptom och behandlingsbiverkningar. De kan också få stöd till vad de kan göra själva, ta kontakt med sjukvården via appen eller söka akut. Prototypen ger dessutom tillgång till skräddarsydda, vetenskapligt baserade råd för egenvården samt möjligheter till skriftlig kontakt med vårdteamet. Sådant stöd är av särskilt betydelse vid behandling för tidig bröstcancer som mestadels sker inom öppenvård.

Utvärderingen visar att de kvinnor som använde appen upplevde ett ökat stöd och en ökad, kontinuerlig tillgång till vårdteamet.

– En stor fördel med prototypen är att den integrerar patientens och vårdteamets perspektiv, vilket är en nyckel för att applikationer för e-hälsostöd ska vara framgångsrika, säger doktoranden Filipa Ventura vid Sahlgrenska akademin.

En delstudie med 226 kvinnor som behandlades för bröstcancer visar att information om diagnosen och behandling via ett datorbaserat program inte är tillräckligt för att stödja kvinnors förmåga att hantera sin livssituation vid cancerbehandling, eller för att öka deras delaktighet i vården.

Det finns idag ett flertal appar utvecklade för att stödja cancerpatienter i behandlingen. Care Expert är den första som utformats med utgångspunkt i personcentrerad vård, som sätter fokus på personen snarare än på personens diagnos.

– Om e-hälsostöden verkligen ska möta patienternas behov måste de involveras från allra första början, annars är risken uppenbar att applikationen inte används eller att den ökar patientbördan istället för att vara stödjande, säger Filipa Ventura.

Avhandlingens slutsats är att kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan vara i behov av stöd, även om de är resursstarka personer. Med rätt stöd kan kvinnorna bättre hantera sjukdomens och behandlingens konsekvenser, samtidigt stärks den egna motivationen till att vara delaktig i sin vård och behandling.

Avhandlingens Person-centred e-support: foundations for the development nursing interventions in outpatient cancer care försvarades vid en disputation den 11 februari.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/39524

Kontakt:
Filipa Ventura, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
(obs befinner sig utomlands)
0703-547876
+351934475387
filipa.ventura@gu.se

Joakim Öhlén, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0733-748711
joakim.ohlen@gu.se