Perjeta minskar risken för återfall vid tidig HER2-positiv bröstcancer

Perjeta minskar risken för återfall vid tidig HER2-positiv bröstcancer
Perjeta minskar risken för bröstcanceråterfall eller död med 19 procent om det ges i kombination med dagens standardbehandling för tidig HER2-positiv bröstcancer. Det visar de första resultaten från en stor internationell fas III-studie, APHINITY, som presenteras som en av huvudnyheterna på den pågående amerikanska cancerkongressen ASCO i Chicago.  Samtidigt publiceras resultaten i New England Journal of Medicine (NEJM) (1). 4 805 patienter, varav 72 från sex svenska sjukhus deltar i studien. Roche planerar nu att ansöka om godkännande för denna nya behandlingsmöjlighet med Perjeta.

Resultat från APHINITY-studien som nu presenteras för första gången visar efter tre år års uppföljning, att patienter som fick behandling med Perjeta▼ (pertuzumab) i kombination med Herceptin (trastuzumab) och cytostatika, levde signifikant längre utan att deras sjukdom kom tillbaka, jämfört med patienter som fick dagens standardbehandling med Herceptin och cytostatika. Perjetakombinationen minskade risken för sjukdomsåterfall eller död (iDFS, invasiv sjukdomsfri överlevnad) med 19 procent (HR=0,81, 95% konfidensintervall 0,66-1,00, p=0,045) (1). Biverkningarna var likvärdiga med de som tidigare rapporterats från studier med Perjeta och Herceptin i kombination.

– Så kallad dubbel blockad med anti-HER2 mediciner är tydligt associerat med en förbättrad behandlingseffekt vid metastatisk sjukdom (markerat förbättrad medianöverlevnad med 15,7 månader med docetaxel, trastuzumab och pertuzumab), vid preoperativ behandling med olika kombinationer av anti-HER mediciner inkluderande trastuzumab och pertuzumab, resulterande i en högre frekvens av så kallat patologisk komplett remissioner (pCR), som är associerad med en förbättrad överlevnad i ett par metaanalyser. Data från APHINITY-studien styrker ytterligare värdet av dubbel blockad, denna gång vid adjuvant terapi, även om man hade önskat att effekten skulle vara större – studien behöver sannolikt längre uppföljning för gruppen med östrogenreceptorpositiv (ER+) sjukdom, säger professor Jonas Bergh, nationell koordinator för APHINITY-studien och fortsätter:

– Långtidsuppföljningen av adjuvant trastuzumab har nämligen visat likvärdig relativ effekt för både ER-positiv och ER-negativ sjukdom. Slutligen ger APHINITY-data ytterligare stöd för att pCR är en relevant surrogatmarkör vid preoperativ terapi för HER2-positiv bröstcancer, säger Jonas Bergh.

HER2-positiv bröstcancer är en cancerform med ökad risk för spridning och återfall och ungefär 15 procent av kvinnor med bröstcancer har just denna typ (2). Tack vare framgångsrik forskning har prognosen förbättrats betydligt för dessa patienter. Det finns fortfarande behov av bättre behandling. Tidig behandling som ges efter operation kallas adjuvant terapi. Denna syftar till att eliminera eventuella kvarvarande cancerceller och minska risken för återfall och att sjukdomen når ett obotligt stadium (3).

Perjeta ären antikroppoch ett läkemedel som kallas HER2-dimeriseringshämmare. Perjeta i kombination med Herceptin är idag standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer. Kombinationen Perjeta, Herceptin och cytostatika är sedan juli 2015 även godkänd som preoperativ behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer, en behandling som bland annat syftar till att krympa tumören före operation.

Baserat på studieresultat från APHINITY planerar nu Roche ansöka om godkännande för denna nya behandlingsmöjlighet med Perjeta.

Om APHINITY

APHINITY (Adjuvant Pertuzumab and Herceptin IN Initial TherapY of Breast Cancer) är en stor internationell fas III-studie som genomförs av Roche i samarbete med de tre oberoende forskargrupperna Breast International Group (BIG), Breast European Adjuvant Study Team (BrEAST) och Frontier Science Foundation (FS). I Sverige har studien genomförts i samarbete med Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG). Studien omfattar 4 805 patienter med tidig HER2-positiv bröstcancer som genomgått kirurgi från över 40 länder och studien har pågått sedan 2011.

Studiens huvudsyfte är att undersöka om förebyggande behandling med Perjeta i kombination med dagens standardbehandling kan förlänga tiden till sjukdomsåterfall eller död (iDFS, invasiv sjukdomsfri överlevnad) hos patienter med HER2-postiv bröstcancer. Andra syften är bland annat att undersöka om behandlingen minskar antalet dödsfall, allmän säkerhet inklusive hjärt-kärlhändelser, sjukdomsfri överlevnad (DFS) och hälsorelaterad livskvalitet.

Hälften av patienterna lottades till att få Perjeta i kombination med dagens standardbehandling under ett år och hälften har fått standardbehandlingen Herceptin i kombination med cytostatika under lika lång tid. Samtliga patienter behandlades inledningsvis med sex till åtta cykler med cytostatika (antracyklinbaserad eller icke antracyklinbaserad) tillsammans med Perjeta och Herceptin respektive Herceptin och placebo var tredje vecka under ett års tid (52 veckor).

Strålning och/eller hormonell (endokrin) behandling kunde sättas in i slutet av den inledande adjuvanta cytostatikabehandlingen. För de patienter i studien med hormonkänslig (östrogenreceptorpositiv) bröstcancer renommerades att endokrin behandling skulle ges i minst fem år efter avslutad inledande adjuvant cytostatikabehandling. Patienterna i studien kunde behandlas med olika cytostatika som idag används som standard. Patienter med såväl lymfkörtelpositiv som lymfkörtelnegativ bröstcancer kunde inkluderas i studien.

72 patienter från sex svenska sjukhus deltar i studien; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Södersjukhuset i Stockholm, Uppsala Akademiska sjukhus, Umeå Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Linköpings Universitetssjukhus.

För mer detaljer om resultaten, inklusive sammanfattande tabell som redovisar jämförelser avseende effekt och rapporterade biverkningar, och om Roches olika samarbetspartners kring studien, se här i det engelska pressmeddelandet. Se även publikationen online i The New England Journal of Medicine.