Lovande ny behandling vid gallgångscancer

Patienter med långt gången gallgångscancer har dålig prognos och det finns stort behov av nya behandlingsalternativ. Nu visar en ny studie att patienter med denna cancerform och en viss typ av genetiska förändringar reagerar positivt på behandling med pemigatinib, en FGFR2-hämmare. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA betecknar behandlingen som genombrottsterapi och det biofarmaceutiska företaget Incyte avser nu att före årsskiftet lämna in en ansökan om godkännande av pemigatinib för behandling av tidigare behandlad, lokalt avancerad eller spridd gallgångscancer, så kallat kolangiocarcinom. Studien presenterades vid ESMO:s konferens i Barcelona 27 september. *

Gallgångscancer är en ovanlig men svår cancerform som drabbar 1–2 per 100 000. (1) Diagnosen kan vara svår att ställa då symtomen kan likna dem vid andra sjukdomar och när den väl ställts har cancern ofta redan spritt sig. Enda botande behandling är om tumören kan tas bort i sin helhet men i de flesta fall är den redan för långt gången. Prognosen är dålig och därför finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder. (2,3)

Fibroblasttillväxtfaktorreceptor (FGFR) spelar en viktig roll för tumörcellers delning, överlevnad, spridning och angiogenes – förmågan att bilda nya blodkärl, så kallad angiogenes. Translokationer i FGFR2-genen är starkt förknippade med utvecklingen av olika cancerformer och bidrar till deras tillväxt och spridning. Omkring hälften av alla patienter med gallgångscancer har någon genetisk abnormitet. (4) FGFR2-fusioner eller förändringar förekommer nästan enbart vid en form av gallgångscancer så kallad kolangiocarcinom, där de har observerats hos 10–16 procent av patienterna. (5,6,7)

Tumörer krympte

Pemigatinib är en selektiv oral FGFR-hämmare av FGFR-isoformerna 1,2 och 3**. I den nu aktuella fas II-studien Fight-202 utvärderas effekt och säkerhet av behandling med pemigatinib som monoterapi hos 107 tidigare behandlade patienter med lokalt avancerad eller spridd gallgångscancer med FGFR2-fusioner eller translokationer. Resultaten visar att hos 36 procent av patienterna krympte tumören (overall response) och hos tre av dessa försvann den helt, hos 35 procent av patienterna konstaterades partiell respons. Mediantiden till dess att cancern åter började utvecklas var 6,9 månader efter en uppföljning på i median 15 månader. Preliminära överlevnadsdata (overall survival) var i median 21,1 månader men data är ännu inte mogna och uppföljningen fortsätter. I allmänhet tolererades behandlingen väl.

—Resultaten i denna andralinjensstudie är mycket uppmuntrande. Det visar att man genom tumöranalys kan identifiera vilka patienter som kan ha nytta av behandlingen. Utmaningen är att det dock verkar vara relativt få patienter med gallvägscancer där tumören har dessa FGFR-förändringar, säger docent Jan-Erik Frödin, överläkare inom onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Om gallgångscancer

Gallgångscancer är en svår men ovanlig cancerform som drabbar 1–2 personer per 100 000 och uppstår i någon gång som för galla från levern till tunntarmen. Patienterna är vanligen över 65 år. Diagnosen är svår att ställa då symtomen kan likna dem vid andra sjukdomar. Den enda möjligheten till varaktig bot är om hela tumören kan opereras bort men ofta visar sig cancern vara för långt gången. Symtom kan vara feber, missfärgad urin och avföring, klåda, aptitlöshet, buksmärtor, viktminskning och gulsot. Femårsöverlevnaden vid tidig diagnos är runt 30 procent. (1)

Om Fight

Fight (Fibroblast Growth factor receptor in oncology and Hematology Trials) är ett av Incyte initierat pågående kliniskt forskningsprogram där man i fas II- och fas III-studier undersöker effekt och säkerhet vid behandling med pemigatinib för flera FGFR-drivna cancerformer, bland annat vid spridd och icke operabel urinblåsecancer och andra solida tumörer, samt myeloproliferativ neoplasm.

Om Pemigatinib

Pemigatinib är en potent, selektiv, oral hämmare av FGFR-isoformerna 1,2 och 3 vilket i prekliniska studier har visat selektiv farmakologisk aktivitet mot cancerceller med FGFR-förändringar. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food Drug and Adminstration) har beviljat pemigatinib så kallad genombrottsterapibeteckning (Breakthrough Therapy designation) för behandling av nyligen behandlad, metastaserande eller inoperabelt FGFR2 translokaliserat kolangiocarcinom***. En så kallad genombrottsterapibeteckning av FDA är utformad för att påskynda utveckling och översyn av läkemedel vid allvarliga tillstånd som har visat lovande tidiga kliniska resultat som kan ge betydande förbättringar jämfört med tillgängliga läkemedel.

Referenser:

(1)Netdoktor

(2)Banales JM, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016; 13:261–280.

(3)Uhlig J, et al. Ann Surg Oncol. 2019; 26:1993–2000.

(4)Lowery MA et al. Clin Cancer Res. 2018; 24(17):4154–4161.

(5)Graham RP et al. Hum Pathol. 2014; 45:1630‒1638.

(6)Farshidfar F, et al. Cell Rep. 2017;18(11):2780–2794.

(7)Ross JS et al. The Oncologist. 2014; 19:235–242.

*ESMO står för European Society for Medical Oncology.

**Isoformer är lätt förändrade former av ett protein.

*** FGFR2 trans lokaliserat kolangiocarcinom är en typ av gallgångscancer.