Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association of Cancer Research) i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Denna studie avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) och det därför redan känt att pembrolizumab var statistiskt överlägsen ipilimumab. Nu redovisades detaljerade data som också publicerades samma dag i tidsskriften new England Journal of Medicine. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Säkerhetsprofilen för pembrolizumab var likvärdig den i tidigare studier av pembrolizumab för behandling av malignt melanom.

”Detta är en viktig studie som visar att PD-1-hämning kommer att kunna förändra behandlingen av avancerat malignt melanom. För patienter med avancerat malignt melanom innebär detta en bättre livskvalitet med chans till längre överlevnad och längre tid utan sjukdom” säger Giuseppe Masucci, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och huvudprövare för studien KEYNOTE-006 i Sverige.

KEYNOTE-006 Resultat

KEYNOTE-006 är en öppen, randomiserad, fas-3-studie (ClinicalTrials.gov, NCT01866319) med 834 patienter från 16 länder med inoperabelt avancerat malignt melanom i stadium 3 eller 4. Patienterna i de olika studiearmarna fick pembrolizumab 10 mg/kg varannan vecka (n=279), pembrolizumab 10 mg/kg var tredje vecka (n=277) eller fyra cykler med ipilimumab 3 mg/kg var tredje vecka (n=278). Den primära endpointen var PFS och OS; sekundär endpoint var responsfrekvens (ORR), duration av total respons och säkerhet. Tumörrespons utvärderades vecka 12 och därefter var sjätte vecka.

Pembrolizumab var statistiskt bättre än ipilimumab avseende progressionsfri överlevnad, total överlevnad samt total respons.

Uppskattad 6-månaders progressionsfri överlevnad var för pembrolizumab-armarna 47.3 respektive 46.4 % och för ipilimumab 26.5 %. Ettårsöverlevnad för pembrolizumab var 74.1 % (2-veckorsgruppen), 68.4 % (3-veckorsgruppen) jämfört med 58.2 % för ipilimumab. Vid tidpunkten för analysen hade median total överlevnad ännu inte uppnåtts för någon av studiearmarna.

Total responsfrekvens var 33.7 % (2-veckorsgruppen) och 32.9 % (3-veckors-gruppen) jämfört med 11.9% för ipilimumab (P=0.00013 för 2-veckorsgruppen; P=0.00002 för 3-veckorsgruppen);komplett respons var 5.0%, 6.1% respektive 1.4%. Behandlingssvaret höll i sig hos 89.4% (2-veckorsgruppen) respektive 96.7% (3-veckorsgruppen) hos de pembrolizumab-behandlade patienterna och hos 87.9% bland de ipilimumab-behandlade patienterna.

Effekt och säkerhetsdata var likvärdig mellan de två pembrolizumab-armarna i denna studie.

Säkerhetsdata KEYNOTE-006

Säkerhetsprofilen för pembrolizumab var i denna studie i överensstämmande med den i tidigare studier. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna med pembrolizumab oavsett svårighetsgrad var trötthet, diarré, hudutslag och klåda. För ipilimumab var de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna klåda, diarré, trötthet och klåda. Allvarliga biverkningar, grad 3 och 4 förekom hos 13.3% (2-veckorsgruppen) och 10.1% (3-veckorsgruppen) hos de patienter som behandlades med pembrolizumab och hos 19.9% hos de patienter som behandlades med ipilimumab.

Det var färre som avbröt sin behandling pga biverkningar bland de som behandlades med pembrolizumab jämfört med ipilimumab (4.0%, 6.9% i pembrolizumab-armarna och 9.4% i ipilimumab-armen).

Mer information finns i den amerikanska pressreleasen.