pembrolizumab ger signifikant förbättrad totalöverlevnad vid lungcancer

Keytruda® (pembrolizumab)ger signifikant förbättrad totalöverlevnad vid lungcancer
Två pivotala fas 3-studier, som presenterades under onkologikongressen ASCO visade att Keytruda (pembrolizumab) gav signifikant bättre totalöverlevnad vid första linjens behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

  • Vid icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp i kombination med kemoterapi oavsett PD-L1-uttryck i Keynote-407
  • I Keynote-042 som monoterapi hos patienter med icke-småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1

Under onkologikongressen ASCO presenterade MSD resultat från studien Keynote-407 där PD-1-hämmaren pembrolizumab utvärderats som kombinationsbehandling med platinabaserad kemoterapi vid första linjens behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. Behandling med pembrolizumab plus kemoterapi resulterade i signifikant förbättrad totalöverlevnad, med 36 procent reducerad risk för död jämfört med enbart kemoterapi (medianöverlevnad 15,9 månader jämfört med 11,3 månader). Överlevnadsfördelen var signifikant oavsett nivå av PD-L1-uttryck, och även risken för progression eller död (PFS) minskade signifikant. Detta är första gången kombinationsbehandling med en anti-PD-1-behandling och kemoterapi visat sig ge en signifikant förlängning av totalöverlevnaden vid första linjens behandling av patienter med NSCLC av skivepiteltyp.

Dessutom bekräftade resultat från Keynote-042 att pembrolizumab som enda anti-PD-1-behandling kan ge förbättrad totalöverlevnad som monoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer. I Keynote-042 gav pembrolizumab som monoterapi signifikant bättre totalöverlevnad än platinabaserad kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller spridd NSCLC och som uttryckte PD-L1 (tumor proportion score, TPS ≥1 %; medianöverlevnad 16,7 månader jämfört med 12,1 månader).

”Det är glädjande att se studieresultat för Keytruda som visar en signifikant överlevnadsfördel för patienter med NSCLC jämfört med det som tidigare ansetts vara bästa tillgängliga behandling.” säger Thomas Walz, läkare och Medicinsk Direktör inom Onkologi för MSD Norden och Baltikum. ”MSD har inom ramen för sitt kliniska utvecklingsprogram påvisat signifikant överlevnadsvinst med Keytruda vid avancerad NSCLC i fem pivotala fas 3-studier, antingen som monoterapi eller i kombination med kemoterapi, i första eller andra linjens behandling. Vi är, som företag, stolta över att kunna bidra till att patienter med NSCLC kan få tillgång till nya effektiva behandlingar”.

MSD har ett omfattande kliniskt utvecklingsprogram inom lungcancer och driver just nu ett flertal registreringsförberedande studier med pembrolizumab i kombination med andra behandlingar och som monoterapi. I detta program, som omfattar nästan 9000 patienter i 15 MSD-sponsrade kliniska studier, utvärderas pembrolizumab i olika sjukdomsstadier och vårdinstanser.