Pembrolizumab har effekt på flera cancerformer

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer. Studien är en så kallad ’basket study’ där man studerar 20 olika tumörtyper hos mer än 450 patienter samtidigt utifrån tumörernas verkningsmekanism oavsett vilket organ tumören härstammar ifrån. Samtliga tumörer uttrycker PD-L1 och nuvarande behandling har fungerat dåligt eller ansetts olämplig. För första gången visas data med pembrolizumab på avancerad analcancer, gallgångscancer och nasofaryngeal cancer samt nya data på kolorektalcancer. I studien utvärderades säkerhet, tolerabilitet och antitumoral aktivitet av pembrolizumab i monoterapi (10 mg/kg doserat varannan vecka).

-Genom studier som KEYNOTE-028 ökar vi vår kunskap kring den potentiella nyttan av pembrolizumab inom ett brett register av svårbehandlade cancerformer, säger Anna Åleskog, Medicinsk rådgivare onkologi på MSD. MSD har som mål att studera pembrolizumab på så många cancerformer som möjligt och expansionen av vårt kliniska utvecklingsprogram under senaste åren visar på detta. Vi är stärkta av dessa tidiga data och kommer att fortsätta utvecklingen för att kunna nå vårt mål att hjälpa så många cancerpatienter som möjligt.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för pembrolizumab har expanderat snabbt och omfattar nu fler än 30 tumörtyper i mer än 130 kliniska prövningar varav fler än 70 prövningar kombinerar pembrolizumab med andra cancerläkemedel. Registreringsstudier med pembrolizumab som monoterapi tar för närvarande in patienter med melanom, icke småcellig lungcancer, huvud- halscancer, blåscancer, ventrikelcancer, kolorektalcancer, och Hodgkins lymfom. Ytterligare studier är planerade inom andra cancerformer.

Om Keytruda (pembrolizumab)

KEYTRUDA är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Det är en mycket selektiv substans riktad mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2).Genom att blockera PD-1-receptorn gör pembrolizumab det möjligt för kroppen att aktivera immunsystemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt sommonoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) maligntmelanomhos vuxna.

Säkerheten för KEYTRUDA har utvärderats hos 1012 patienter i kliniska studier med avseende på tre doser (2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka och 10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka). I denna patientgrupp var de vanligaste biverkningarna (>10%) vid behandling med KEYTRUDA diarré (15%), illamående (12%), klåda (25%), hudutslag (25%), artralgi (13%) och trötthet (33%). Majoriteten av de biverkningar som rapporterades var av grad 1 eller 2 i allvarlighetshetsgrad. De mest kliniskt relevanta biverkningarna var immunrelaterade biverkningar och allvarliga infusionsrelaterade reaktioner. För utförlig information om dessa biverkningar se fass

Mer information finns i det amerikanska pressmeddelandet från MSDs huvudkontor Merck & Co, Inc, Kenilworth, NY, USA. Informationen i den är avsedd för invånare i USA och Kanada.