Keytruda® (pembrolizumab) rekommenderas som första linjens behandling mot lungcancer

Keytruda® (pembrolizumab) rekommenderas som första linjens behandling mot lungcancer
NT-rådet rekommenderar Keytruda® (pembrolizumab) som förstahandsbehandling vid metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna patienter med högt PD-L1-uttryck. – Vi är stolta och glada över att äntligen kunna ge människor med en av de dödligaste cancerformerna tillgång till en behandling som i vår studie minskar risken för död med 40 procent, säger Marc Gailhardou, vd, MSD Sverige.

PD-1-hämmaren pembrolizumab godkändes av EMA i februari som monoterapi vid första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna patienter med högt PD-L-1-uttryck och som saknar mutationer i EFGR eller ALK. Därefter har NT-processen tagit vid och resulterat i dagens rekommendation på en för NT-rådet relativt kort tid.

Stort behov av behandling

Eftersom patientbehovet är så trängande har det sedan godkännandet i februari varit vår högsta prioritet att ge patienterna tillgång till pembrolizumab. Det är därför glädjande att TLV och NT-rådet har påskyndat processen denna gång, säger Ulf Janzon, policydirektör, MSD.

Pembrolizumab är den första immunterapi som godkänts och rekommenderas som första linjens behandling vid icke-småcellig lungcancer. Majoriteten av patienter med NSCLC behandlas idag med 30-40 år gamla behandlingar som ger relativt kort överlevnad.

Signifikant bättre överlevnad

Pembrolizumab har i registreringsstudien KEYNOTE-024 visat signifikant bättre överlevnadsdata jämfört med kemoterapi. Vid tidpunkten för dataanalys var den relativa risken för död 40 procent lägre och för sjukdomsprogress eller död 50 procent lägre för pembrolizumab än för kemoterapi. Läs mer om KEYNOTE-024.

Ett biomarkörtest hjälper vårdpersonalen att identifiera patienter med ett högt PD-L1-uttryck och som visat sig vara de som svarar bäst på behandlingen. På så sätt förbättras förutsättningarna för att välja rätt läkemedel till rätt patient. Cirka en tredjedel av alla tidigare obehandlade NSCLC patienter beräknas vara i den grupp som svarar bäst på pembrolizumab gett som första linjens behandling vid metastaserad sjukdom.

Om Pembrolizumab

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • Metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK

Se www.fass.se för detaljerad indikationstext samt fullständig produktinformation.