Patientrapportering vid sängen ger färre kommunikationsmissar

Att patienter och anhöriga är delaktiga i kommunikationen blir allt viktigare. Inom barncancervården på Akademiska sjukhuset används en i Sverige ny metod för patientcentrerad rapportering, bedside handover. Efter positiva utvärderingar har metoden permanentats och spridits till andra enheter, men även till andra sjukhus.

– Vi började involvera patienter och anhöriga i rapporteringen vid skiftbyten 2010. Efter positiva utvärderingar har arbetssättet permanentats och spridits till andra enheter på Akademiska, bland annat BB, men också till andra sjukhus, exempelvis vuxenonkologen på Karolinska,säger Liselott Pettersson, barnsjuksköterska på avdelningen för blod- och tumörsjukdomar, som tillsammans med kollegan Katarina Wallin ansvarar för införandet och uppföljningen på avdelningen.

Bedside handover är en metod för överrapportering. Det nya är att patient och anhöriga löpande involveras och är delaktiga i informationsutbytet om allmän- och sjukdomstillstånd, omvårdnadsbehov, provresultat, planerade/bokade undersökningar och behandling. I samråd med personalen kan anhöriga även utföra viss omvårdnad, till exempel föra dagbok över vad patienterna äter och dricker. Genom att vårdpersonalen använder samma kommunikationsverktyg och följer riktlinjer anpassade till verksamheten säkerställs att viktig information förmedlas och förstås.

Bakgrunden till införandet är förändringar i lagar, föreskrifter och riktlinjer, inte minst den nya patientlagen som trädde i kraft 1 januari, som ställer nya krav på att patienten involveras och blir delaktig i kommunikationen. Dessutom har förväntningar och önskemål om kvalitetssäker kommunikation och delaktighet ökat både från patienter och anhöriga. För att lyckas med detta insåg vårdpersonalen att det krävdes ett nytt patientrapporteringssystem på vårdavdelningar. Inspiration till arbetssättet hämtades från barnkliniken på sjukhuset i belgiska Ghent.

– Den utvärdering som gjordes 2013 visar att både barn och föräldrar är positiva och nöjda. Föräldrarna anser att de fått adekvat och säker information samt att de känner sig mer delaktiga i barnets vård under sjukhusvistelsen, avrundar Liselott Pettersson.

I november i fjol fick personalen pris för bästa utvecklingsposter av Svensk Sjuksköterskeförening, en presentation om utvecklingsarbetet med patientcentrerad rapport (bedside handover) på Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Liselott Pettersson och Katarina Wallin, barn- och forskningssjuksköterskor barnavdelning 95A för blod- och tumörsjukdomar, 018-611 58 98,
Lotta Öijen, avdelningschef barnonkologavdelning 95A, 018-611 59 55