Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationerna har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Informationsbladen är tänkta att fungera som ett stöd och komplement till den muntliga och individuellt anpassade information varje patient behöver och har rätt att få.

Ger en översiktlig bild

De nya patientinformationsbladen ska ge en översiktlig och kortfattad beskrivning av det standardiserade vårdförloppet. De är tänkta att ges till alla patienter vars läkare beslutat att det finns en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

För fyra diagnoser

Patientinformationsblad finns än så länge för fyra diagnoser:

Huvud- och halscancer
Matstrupe- och magsäckscancer
Prostatacancer
Cancer i urinblåsa och urinvägar
För patienter med misstänkt akut myeloisk leukemi (AML) startar utredning och behandling i princip samtidigt. Ett motsvarande patientinformationsblad ha därför bedömts mindre relevant för dessa patienter.

Delas ut efter eventuell filterfunktion

I flera vårdförloppsbeskrivningar anges att vissa (förberedande) utredningar krävs för att säkerställa eller avfärda välgrundad misstanke. Om dessa utredningar ska genomföras inom den specialiserade vården kallas de i vårdförloppsbeskrivningarna för filterfunktion.

Patientinformationen är tänkt att överlämnas till patienten först då det föreligger en välgrundad misstanke och utredningen ska startas. I vårdförlopp utan filterfunktion kommer detta oftast att ske inom primärvården.

I vårdförlopp med filterfunktion däremot blir det aktuellt även för mottagningar inom den specialiserade vården att kunna tillhandahålla dessa patientinformationsblad.

Finns att ladda ner på RCC:s webbplats

Patientinformationen finns tillgänglig att ladda ner och använda från regionala cancercentrums webbplats, cancercentrum.se.