Patienters psykosociala hälsa bör få ökad betydelse vid cancervård

Patienters psykosociala hälsa bör få ökad betydelse vid cancervård
Magnus är doktor i psykologi och designforskare vid designbyrån Veryday. Han presenterade nyligen en sammanställning av 18 oberoende forskningsstudier med över 1500 medverkande patienter över hela världen, som alla pekar på samma slutsats; att patienters personlighetsdrag påverkar cancerbehandlingen i betydligt större utsträckning än vad som tidigare rapporterats.

Studien ”Psychosocial influences on cancer: A Meta-Analytic Review ” finns i sin helhet i PDF.

Resultaten av studien visar att personer med hög grad av ängslighet och låg grad av social och emotionell närvaro, har svårare att ta till sig cancerbesked och rekommendationer under behandlingen än patienter som är mer emotionellt stabila och socialt öppna.

Patienter som är ängsliga blir ännu ängsligare vid ett cancerbesked och behöver stöd för att kunna fokusera rationellt på cancern och därmed känna sig mer delaktighet under behandlingsperioden.

Det viktigaste är att få patienter att uppleva kontroll över situationen och att de har förmåga att påverka. Detta uppnås genom fokusering på ett mål och genom att uppleva en inre styrka. Det är bra om känslor och sociala relationer finns närvarande, men de får inte ta överhand. Varken allt för stark fokusering på känslor eller avsaknad av känslor fungerar särskilt bra.

Magnus menar att sjukvården inklusive läkare och vårdpersonal behöver ta till sig dessa slutsatser och att sjukvården i stort behöver bli bättre på att beakta olika psykosociala aspekter vid cancervård, såsom personlighetsdrag och individuella coping strategier, för att i framtiden undvika att vissa patienter får sämre vård än andra.

– Om Sverige vill åstadkomma en bättre cancervård är det viktigt att ta in de psykosociala aspekterna i vården. Det är tydligt att patienter utifrån deras personlighet behöver olika stöd i samband med både cancerbesked och behandling. Patienter behöver olika hjälp till en kontrollerad strategi för att hantera sjukdomen, säger John Magnus Roos.

Skulle du vara intresserade av att tala med Magnus på temat behovet av mer psykosocialt tänk inom cancervården?

I så fall når du Magnus på +46 730 482 227.  Om du vill mejla så når du honom på magnus.roos@veryday.com.