Unikt innovationssamarbete för mer patientcentrerad vård

Unikt innovationssamarbete för mer patientcentrerad vård
Tio projekt för bättre cancervård med avstamp i patienternas behov. Det blev resultatet av ett unikt innovationssamarbete, innovation race, i december 2016. Under 52 timmar arbetade medarbetare från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft med att testa nya idéer och modeller tillsammans med patientrepresentanter. Resultat och slutsatser av samarbetet presenterades vid två seminarier i Almedalen tisdagen den 4 juli.

– I det patientnära arbetet dyker det ofta upp idéer som är ”out of the box” och kan skapa värde för patienterna. Men tidsbrist kan göra det svårt att ta dem vidare. Innovation Race gav oss möjlighet att arbeta fokuserat och få hjälp av aktörer som är experter på sådant vi inte kan, säger Morten Kildal, överläkare på brännskadecentrum och projektledare för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

– Innovation Race gav uppslag till nya modeller för samverkan mellan sjukvården, akademin och näringslivet som fungerar i vardagen. Det är ett arbetssätt som syftar till att påskynda processen från idé till innovation och som dessutom involverar patienter, säger Sune Larsson, forsknings- och bildningsdirektör på Akademiska sjukhuset.

Innovation race resulterade i totalt tio projekt med förslag på lösningar för bättre vård av patienter med lungcancer samt huvud och hals-cancer, varav sju handlar om digitalisering.

Enligt Morten Kildal finns brister i dagens IT-system som gör det svårt att visualisera data ur olika kvalitetsregister, information som är viktig både för personalens kunskapsutveckling och för patienterna. Här, menar han, behöver klinikerna hjälp utifrån med bland annat digitalisering samt att hitta arenor och nätverk med tillgång till experter som kan dra idéer vidare.

I ett projekt på Akademiska utvecklas ett nytt planeringsverktyg för tumörkirurger, som underlättar tredimensionell visualisering inför operationer av exempelvis cancer i huvud-halsområdet, med avstamp i Microsofts produkt Hololens. Ett annat projekt handlar om att utveckla en plattform för individuellt utformad, interaktiv information till samma patientgrupp via en app. Seriefigurlika animationer används för att illustrera förväntade konsekvenser av behandlingen, t ex hur utseendet och olika funktioner påverkas av kirurgin, hur själva operationen går till etc.

Morten Kildal ser tydliga kopplingar till sjukhusets arbete med värdebaserad vård. Altfler tvärprofessionella team arbetar idag med förbättringsarbete tillsammans med patientrepresentanter. Fokus är att utifrån vad som är viktigt för patienterna förbättra arbetssätt och öka samverkan med patienterna, mellan yrkesgrupper, kliniker, sjukhus och primärvård.

– Svensk sjukvård har en hög medicinsk kvalitet till rimliga kostnader. Däremot behöver vi bli bättre på att skapa trygghet för patienten genom hela vårdkedjan. Vi saknar ofta helhetsperspektiv och har utmaningar med tillgänglighet och patientdelaktighet. Här behöver vi tänka nytt och utveckla samarbetet med andra aktörer, säger Morten Kildal.

Visualization of tumour specimen (VISTUM)
Utveckling av ett nytt system av verktyg för kirurger, som underlättar tredimensionell visualisering inför operationer av exempelvis cancer i huvud-halsområdet. Målet är att veta tumörens exakta placering under hela processen; från diagnos till operation och efterföljande analys hos patolog. Detta för att få rätt marginal och undvika att patienten behöver omopereras eller få tilläggsbehandling i form av strålning.
I systemet kan följande ingå:
– radiologiska metoder som skiktröntgen- och magnetkameraundersökningar
– metoder för scanning av tumör och sårområde under operation
-3D-planering
– Microsofts produkt Hololens
I förlängningen kan systemet bidra till ett nytt och effektivt sätt att kommunicera kring patienter mellan behandlare och sjukhus i 3D.

Virtual Information Patient Platform (VIPP)
Utveckling av en plattform för individuellt anpassad, interaktiv och animerad information till patienter med huvud-halscancer. Syftet är att patienten ska få ökad förståelse för sin behandlingsplan. Tanken är seriefigurlika animationer ska användas för att illustrera förväntade konsekvenser av behandlingen, t ex hur utseendet och olika funktioner påverkas av kirurgin, hur själva operationen går till och om några restriktioner finns vad gäller mat och dryck. Via en app ska rätt information kunna visas för respektive patient.
En projektgrupp på Akademiska har identifierat scenarion och ska börja fylla dem med rätt information. Microsoft arbetar nu med 3D-modellerna och animationerna