Palbociclib visar effekt vid HER2-negativ BC

Palbociclib mer än fördubblade tiden utan tumörtillväxt hos patienter med spridd östrogenberoende HER2-negativ bröstcancer

Data från den kliniska studien PALOMA-3 presenterades vid American Society of Clinical Oncology, ASCOs, årliga möte och publiceras i The New England Journal of Medicine.

Resultaten i studien visar att CDK 4/6-hämmaren palbociclib i kombination med bröstcancerläkemedlet fulvestrant gav bättre resultat i form av progressionsfri överlevnad (PFS) än standardbehandling med enbart fulvestrant, 9,2 månader jämfört med 3,8 månader, hos kvinnor med östrogenberoende HER2-negativ spridd bröstcancer vars sjukdom har tillvuxit under eller efter endokrin (antihormonell) behandling.
Resultaten från fas 3-studien PALOMA-3 har nyligen publicerats online av The New England Journal of Medicine. http://www.nejm.org.proxy1.athensams.net/doi/full/10.1056/NEJMoa1505270?query=featured_home

– Data från Paloma-3 studien visar att behandling med CDK4/6 cellcykelinhibitorn ger en  till synes kliniskt meningsfull förbättring av den progressionsfria överlevnaden med ett halvt år, biverkningarna synes också fördragbara. Studien är dock analyserad i ett mycket tidigt skede och är därför för omogen för att svara på frågan om den totala överlevnaden också kommer att förbättras. Det vore också av stort värde att få besked på vilka tumöregenskaper i återfall av bröstcancer som påverkar behandlingseffekten av fulvestrant respektive palbociclib. För detta behövs ytterligare analyser och flera kliniska studier, men palbociclib representerar dock ett potentiellt mycket viktigt tillägg till behandlingsarsenalen för bröstcancerpatienter som fått återfall. Här behövs förvisso förbättringar som är till gagn för patienterna, säger Jonas Bergh, professor och överläkare i onkologi vid Karolinska Institutet och Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset.

Om Studien PALOMA-3
PALOMA-3 är en multicenterstudie som omfattar 521 patienter vid mer än 140 deltagande kliniker runt om i världen. Studien är en randomiserad dubbelblind fas 3-studie utformad för att utvärdera tiden till att sjukdomen försämrades (PFS) med palbociclib i kombination med fulvestrant jämfört med fulvestrant + placebo i pre/perimenopausala och postmenopausala kvinnor med östrogenberoende HER2-negativ metastaserad bröstcancer vars sjukdom tillvuxit under eller efter endokrin (antihormonell) behandling.

Studien uppnådde sitt primära effektmått PFS redan vid interimsanalysen i början av april 2015, och avbröts tidigare än planerat på grund av effekten efter en bedömning av en oberoende Data Monitoring Committee (DMC).
Biverkningarna som observerats i samband med behandling med palbociclib i kombination med fulvestrant överensstämde med tidigare rapporterade data. De vanligaste biverkningarna var neutropeni (en minskning av antalet neutrofiler, en typ av vita blodkroppar), leukopeni (en minskning av det totala antalet vita blodkroppar), trötthet och illamående.

Under varumärket IBRANCE godkändes palbociclib i kombination med letrozol av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i februari 2015 för behandling av postmenopausala kvinnor med östrogenberoende HER2- negativ spridd bröstcancer som initial hormonbaserad terapi.  Denna indikation snabbgodkändes baserat på PFS-resultatet.  IBRANCE är ännu inte godkänt för den användning som studerats i PALOMA-3.
Pfizer avser att lämna in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten under andra halvan av 2015.

Om IBRANCE
IBRANCE är ett oralt läkemedel som selektivt hämmar de cyklinberoende kinaserna 4 och 6 (CDK, cyclin-dependent kinases) och återställer kontrollen av cellcykeln samt blockerar tillväxten av tumörceller. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade, vilket leder till en okontrollerad celltillväxt.

IBRANCE är för närvarande endast godkänt i USA.